• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE NİTELİK SORUNLARI
Bu çalışmanın amacı lisansüstü eğitimde nitelik sorunlarını ortaya koymak ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmektir. Bu doğrultuda araştırmacılar ‘’Nitelik kavramını nasıl tanımlarsınız?’’, ‘’Lisansüstü eğitimde niteliği etkileyen unsurlar nelerdir?’’ ve ‘’Lisansüstü eğitimde niteliğin artırılması için neler yapılmalıdır?’’ sorularına yanıt aramışlardır. Bu çalışma nitel araştırma yaklaşım çerçevesinde nitel araştırma desenlerinden, olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılarak yapılmıştır. Çalışma grubu, amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma grubunu farklı unvanlarda ve alanlarda olan 8 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Buna göre öğretim üyeleri lisansüstü eğitimde nitelik sorunlarını 1.sistemden kaynaklı sorunlar, 2.öğretim üyesinden kaynaklı sorunlar ve 3.öğrenciden kaynaklı sorunlar şeklinde sıraladıkları görülmüştür. Ayrıca katılımcılar lisansüstü eğitimde nitelik sorunlarının çözümüne ilişkin; 1.donanımlı ve seçilmiş öğretim üyelerinin eğitim vermesi, 2.araç yeterliliğinin sağlanması, 3.öğrenci seçiminde kriterlerin revize edilmesi, 4.ekonomik imkân ve fırsat eşitliğinin sağlanması, 5.yönetimsel sorunları ortadan kaldırmak amacıyla enstitülerin bağımsız bir birim olması, 6.kaynaklara sınırsız erişimin sağlanması ve 7.enstitülerin nicel artış hızının yavaşlatılması gerektiği gibi birtakım önerilerde bulunmuşlardır. Tüm bu bulgular doğrultusunda, araştırmacılar ülkemizde lisansüstü eğitimde nitelik konusu üzerinde daha çok durulması gerektiği sonucuna ulaşmışlardır.

Keywords
yüksek lisans, nitelik, sorun
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri