• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


OYUN TEMELLİ EĞİTİM PROGRAMININ BEŞ YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı, Oyun Temelli Eğitim Programı’nın beş yaş grubundaki çocukların temel hareket becerilerine etkisini incelemektir. Bu nedenle ön test-son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Oyun Temelli Eğitim Programı’nın etkisinin sınanması için Malatya il merkezinde iki anaokulunda öğrenim gören beş yaş grubunda 40 çocuk (20 kontrol-20 deney) araştırmaya katılmıştır. Veri toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan "Genel Bilgi Formu" ile Morris, Atwater Williams ve Wilmore (1980) tarafından geliştirilen ve Sevimay (1986) tarafından Türk çocuklara uyarlanan “Motor Performans Testi” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için SPSS 22.0 paket programı kullanılmış; bağımsız gruplar t testi, bağımlı gruplar t testi ve Mann-Whitney U testi anlamlılık testlerinden yararlanılmıştır. Sonuçta, Oyun Temelli Eğitim Programı'nın beş yaş grubundaki çocukların denge, çabukluk, koşu ve yakalama becerileri üzerinde etkili olduğu; ancak durarak uzun atlama ve fırlatma becerilerine katkı sağlayamadığı görülmüştür.

Keywords
Oyun, eğitim programı, temel hareket becerileri.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri