• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


OKUL YÖNETİCİLERİNİN MÜKEMMELİYETÇİLİK ALGISI İLE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin yönetici mükemmeliyetçilik algıları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmaya Tokat il merkezinde ve ilçelerinde görev yapan 132 okul yöneticisi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Şahin (2011) tarafından geliştirilmiş 24 maddelik Yönetici Kaygı Ölçeği, Hewitt ve Flett (1991) tarafından orijinal formu geliştirilmiş, Oral (1999) tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Kıral (2012) tarafından 24 maddelik kısa formu oluşturulmuş Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanmış demografik bilgi anketi kullanılmıştır. Bu ölçekler aracılığıyla 130 okul yöneticisinden veri toplanmıştır. Verilerin analizinde Anova ve Korelasyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre yöneticilerin yaşlarına ve öğretmenlik mesleğinde geçirdikleri sürelere göre yönetici kaygı düzeyleri ve mükemmeliyetçilik algılarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Fakat yöneticilerin idarecilikte geçirdikleri süre ve branşlarına göre yönetici kaygı düzeyleri ve mükemmeliyetçilik algılarında anlamlı bir fark oluşmuştur. Ayrıca yöneticilerin mükemmeliyetçilik algıları arttıkça kaygı düzeylerinde de bir artış olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Okul yöneticisi, kaygı, mükemmeliyetçilik
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri