• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN AÇILAN LİSE YAZ OKULU PROGRAMLARININ ÖĞRENME STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın öncelikli amacını üniversitelerin açtıkları programların Kolb öğrenme stilleri açısından incelenmesi oluşturmaktadır. Bu sebeple 2015-2016 öğretim yılı yaz döneminde üniversitelerin lise yaz okulu programlarında açtıkları dersler incelenmektedir. Çalışmanın ikinci amacı ise, İstanbul Aydın Üniversitesinde açılan lise yaz okulu programına katılan öğrencilerin baskın öğrenme stilleri açısından programda açılan derslerin incelenmesidir. Araştırmada karma yöntem araştırma desenlerinden gömülü (içeyerleşik) desen kullanılmış olup; nitel yöntem ön planda nicel yöntem ise ikinci plandadır. Araştırmanın nitel kısmında; lise yaz okulu programlarındaki derslerin öğrenme stillerine göre sınıflandırılması için araştırmacı tarafından oluşturulan ‘’Kontrol Listesi’’ kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında ise 2015-2016 öğretim yılı yaz döneminde İstanbul Aydın Üniversitesinde yürütülen lise yaz okulu programına katılan öğrencilerin baskın öğrenme stillerini belirleyebilmek amacıyla, Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kolb (1985) öğrenme stili envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın nitel kısmının örneklemini 2015-2016 öğretim yılının yaz döneminde açılan 11 üniversitenin lise yaz okulu oluştururken; nicel kısmının örneklemini ise İstanbul Aydın Üniversitesi lise yaz okulu programına katılan 14-17 yaş arasında 42 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak; yüzde ve frekans olarak sunulmaktadır. Bu kapsamda ulaşılan 11 üniversitenin en çok ayrıştıran (n=131) ve en az yerleştiren (n=81) öğrenme stiline yönelik derslere yer verdiği görülmüştür. İstanbul Aydın Üniversitesinde hazırlanan lise yaz okulu programına katılan öğrencilerin baskın öğrenme stilleri ile programda verilen derslerin dağılımı arasında tutarlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Keywords
Zenginleştirilmiş Eğitim, Lise Yaz Okulu, Öğrenme Stilleri
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri