• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği,

  yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış ve

  çalışmaların geliş

  tarihi itibarıyla

  yayınlanması

  kararlaştırılmıştır.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

  Aksi takdirde

  yazılar

  yayınlanmayacaktır.

   


Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin çevre okuryazarlık düzeylerini davranış ve tutum değişkenleri açısından belirlemektir. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Artvin Merkez ilçedeki ortaokulların 7. sınıfında okuyan 320 öğrenci ile gerçekleşmiştir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla “ilköğretim Öğrencileri İçin Çevre Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılmış, verilerin aritmetik ortalamasına bakılmıştır. Alt boyutlar arasında bir ilişkinin olup olmadığını ortaya çıkarmak için ise basit doğrusal korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda davranış ve tutum alt boyutları arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r = 0,48, p < 0.01). Çalışma grubu çevre okuryazarlığı ölçeğinden aldıkları puanın ortalaması X=82,3 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin çevre okuryazarlık düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
sosyal bilgiler, çevre eğitimi, çevre okuryazarlığı
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri