• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği,

  yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış ve

  çalışmaların geliş

  tarihi itibarıyla

  yayınlanması

  kararlaştırılmıştır.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

  Aksi takdirde

  yazılar

  yayınlanmayacaktır.

   


Summary


VARLIK VE MEŞRUİYET KAYNAĞI OLARAK DİN VE İNANCIN DEVLET VE TOPLUM İÇİNDEKİ YERİ: OSMANLI DEVLETİ ÖRNEĞİ
Ġnsan topluluklarını idare etmek üzere teĢkil edilmiĢ olan idari ve siyasi yapılar, hitap ettikleri topluluğun maddi ve manevi değerlerini dikkate almak ve buna göre politikalar üretmek durumunda olmuĢlardır. Toplumun inançları, gelenekleri, sosyal ve ekonomik yaĢam tarzları, onları idare eden zümrenin kendi selametleri açısından önemsedikleri alanlar olmuĢ ve yöneticiler bu olgulara uygun idare ve söylem geliĢtirmiĢlerdir. Altı yüz yılı aĢkın bir süre boyunca geniĢ topraklara hükmeden Osmanlı Devleti de bu realiteyi görmüĢ, halkın beklentilerini karĢılamak üzere o halkın değerlerini ve yaĢam biçimlerini dikkate almıĢ ve meĢruiyeti sağlama amacına uygun bir söylem ve icraat geliĢtirmiĢtir. Osmanlı hanedanı ve halkı Türk ve Müslüman olduğu için de Osmanlı idarecileri ve devlet adamları, Türk ve Ġslam meĢruiyet kaynaklarını kullanmaya yönelmiĢlerdi. Bu kaynaklardan en etkili olanı, döneminin yaĢam ve düĢünce anlayıĢı itibariyle din olmuĢtu. Dolayısıyla Osmanlı idarecileri, devletin bekasını sağlamak ve topluma düzen vermek amacıyla dini kavramları, fikirleri, ritüelleri ve kurumları çokça kullanmıĢ ve bu öğeleri siyasetin, bürokrasinin ve toplumu ilgilendiren çeĢitli sosyal ve ekonomik yapıların içine yerleĢtirmiĢlerdi. Dini değerlerin devlet ve siyaset üzerindeki tesirlerini ortaya koymayı hedefleyen bu makalede Osmanlı Devleti’nin siyasi, idari, ekonomik ve sosyal alanlarda kullandığı değerler anlatılmakta; toplumun içinde zamanla geliĢen ve olgunlaĢan, devlet ile toplum arasındaki iliĢkilere yansıyan dini unsurlardan örnekler verilmiĢ ve bu örnekler değerlendirilmiĢtir.

Keywords
Osmanlı, Meşruiyet, Din, İslam, Yemin
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri