• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI BELİRLEYİCİSİ OLARAK BAĞLANMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bağlanma stillerinin çeşitli psikolojik belirtilerle ilişkisinin incelenmesi ve bağlanma stillerinin psikolojik belirtileri yordama düzeyinin belirlenmesidir. İlişkisel tarama yönteminin kullanıldığı çalışma, 17-27 yaş (Ort.=20,54, S=1,36) arasındaki 227 kız (%70,3) ve 96 erkek (%29,7) olmak üzere toplam 323 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Kısa Semptom Envanteri ve Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği uygulanmıştır. Güvenli bağlanma stili bazı psikolojik belirtilerle negatif korelasyon gösterirken, kaçıngan bağlanma stili bazı psikolojik belirtilerle pozitif korelasyon göstermiştir. Kaygılı-kararsız bağlanma stili ile bütün psikolojik belirtiler arasında ise pozitif korelasyonlar saptanmıştır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre kaygılı-kararsız bağlanma stilinin bütün psikolojik belirtiler için en önemli yordayıcı değişken olduğu, güvenli ve kaçıngan bağlanma stillerinin ise bazı psikolojik belirtiler için yordayıcı değişken olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet ve psikolojik yardıma ihtiyaç duyup duymama değişkenleri açısından gruplar arasında fark olduğu bulunmuştur. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde bağlanma stillerinin psikolojik belirtiler için bir risk faktörü olarak değerlendirilebileceği görülmüştür.

Keywords
psikolojik belirtiler, bağlanma stilleri, üniversite öğrencileri
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri