• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


KURUMSAL İTİBAR OLUŞUMUNDA HALKLA İLİŞKİLER FONKSİYONU: BİR AVM UYGULAMASI
Günümüzde yaşanan teknolojik değişimlere paralel olarak kurumlarla direk veya dolaylı ilişki içinde olan paydaşlarında beklenti ve isteklerinde bu değişim görülmektedir. Hem bu beklenti ve istekleri öğrenmek hem de bunları karşılayabilecek stratejiler geliştirmek noktasında halkla ilişkiler teknikleri önemli katkılar sunmaktadır. Bu katkı aynı zamanda kurumsal itibarın gelişmesinde de kendini göstermekte böylece kurumlara ciddi avantajlar sağlamaktadır. Kurumla ilgili geçmişten günümüze kadar paydaşların algılarını ifade eden kurumsal itibar, kazanılması ve etkin şekilde yönetilmesi gereken hayati öneme sahip unsurlar içerisinde yer almaktadır. Çünkü iyi bir itibara sahip olan kurumlar rakiplerine göre daha çok ön plana çıkmakta ve tercih edilme noktasında ciddi avantajlar yakalayabilmektedirler. Bu avantajlar uzun dönemde kurumun pazardaki payını arttırmakta ve yüksek karlar elde etmelerini sağlamaktadır. Konunun bu öneminden dolayı kurumların gerçekleştirdikleri halkla ilişkiler faaliyetlerinin kurumsal itibarın oluşumundaki etkisini belirlemek amacına yönelik bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma betimsel araştırma türünde ve ilişkisel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem içerisinde birincil verileri elde etme aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Konya’da faaliyet gösteren NOVADA alışveriş merkezinden alışveriş yapan müşteriler oluşturmaktadır. Bu evren içerisinden araştırmacının zaman ve maliyet kısıtları dikkate alınarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 300 örnek belirlenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 20 istatistik paket programı kullanılmıştır. Cevaplayanların frekans dağılımları, demografik özellikleri incelenmiş, güvenilirlik testleri ve regresyon analizleri yapılmıştır.

Keywords
Kurumsal İtibar, Halkla İlişkiler, Alışveriş Merkezleri
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri