• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 4

  Dergimiz 17. sayısının editörlüğünü Doç.Dr. Özgür Kasım AYDEMİR yapmaktadır.


  DUYURU 1

  İki ve daha fazla 

  yazarlı çalışmalarda

  yazarların çalışmaya

  ne şekilde katkı

  sunduğu bilgisinin

  sistemimize 

  eklenmesi

  gerekmektedir.

   


  DUYURU 2

  ORCID Numarası 

  olmayan yazarların

  çalışmaları

  yayınlanmayacaktır.


  DUYURU 3

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

   


Summary


KAMU YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN TOPLUMSAL ALGISI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Yönetişim modelinde, devlete veya kamu yönetiminde düşen ana rol; karar alan, uygulayan, yönlendiren ve yöneten olmaktan ziyade, toplumun tüm aktörlerinin karşılıklı etkileşim içinde politika belirleyen, planlayan, uygulayan ve denetlenen çok taraflı yönetim sürecine katalizör olmaktır. Yönetişim; kamu yönetim modelinden ziyade, kamu yönetiminde harcamaların azaltılması, özel sektörün desteklenmesi, devletin eğitim, sağlık ve sosyal alanlara yatırım yapması, vergi sisteminde reform yapılması, daha şeffaf ve hesap verebilir bir hükümet sistemini oluşturulmasını içeren bir dizi sosyal ve yönetsel alandaki yenilikler sistemidir. Dünya siyasal sisteminde meydana gelen değişimler ve yönetimden yönetişime doğru geçiş, Türk Kamu Yönetiminde de 1927 yılından beri yürürlükte olan 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun yerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa bırakmasına neden olmuştur. Bu değişiklikle birlikte geleneksel kamu yönetimi anlayışından, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının benimsendiği kamu mali yönetimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında şeffaflığın ve hesap verebilirliğin ön plana çıktığı bir kamu mali yönetimi anlayışına geçilmiştir. Bu araştırmada; Türk Kamu Yönetiminde iyi yönetişim ilkelerinden şeffaflık ve hesap verebilirliğin uygulanmasının, toplumsal algısının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 56 il ve ilçe genelinde 1004 kişiye anket uygulanmış ve araştırmanın birincil verileri toplanmıştır. Araştırma sürecinde toplanan veriler SPSS. 22.0 İstatistik Paket Programı yardımı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, araştırmaya katılan örneklem grubunun şeffaflık ve hesap verebilirlik algılarının genel olarak düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ancak, ulaşılan sonuçlar katılımcıların kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik algılarının negatif yönde olduğunu, diğer bir ifade ile kamu kurum ve kuruluşlarının her anlamda şeffaf olmadığı ve kamu yönetiminde hesap verebilirliğin ön planda olmadığını göstermektedir.

Keywords
Kamu Yönetimi, Yönetişim, İyi Yönetişim, Şeffaflık, Hesap Verebilirlik
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri