• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TÜRKİYE'DE 2008 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ile Türkiye’de yeni bir kamu yönetimi anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayış; stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, iç kontrol ve iç denetim kavramlarını kapsamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de 2008 yılında kurulan dokuz devlet üniversitesi tarafından hazırlanan ilk stratejik planlar misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sonucunda, üniversitelerin genel yönelim ve ayrışmaları ortaya konulmuştur. Buna göre; çalışmaya konu olan üniversitelerin ilk stratejik planlarında; “temel değerlere duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen, liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmek” misyonunu benimsediği, “bulunduğu bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmasına katkıda bulunan saygın bir üniversite olmak” vizyonunu üstlendiği ve “üniversitenin kurum kültürü ve kimliğini geliştirmek, tanıtımını yapmak ve üniversiteden duyulan memnuniyeti artırmak” ve “Ar-Ge alt yapısını geliştirmek, bilimsel projelerin sayısını artırmak ve araştırmalar için makale yayımlamak” amaçları doğrultusunda hareket ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca, stratejik planlar ve bu planların kapsadığı dönemlerde yılık olarak hazırlanan idare faaliyet raporlarından yararlanarak oluşturulan değerlendirme tablosundan hareket ederek; Şırnak Üniversitesi haricinde çalışmaya konu olan üniversitelerin belirlemiş olduğu hedefler için en az 1 performans göstergesine sahip olduğu ve Bingöl Üniversitesi haricinde çalışmaya konu olan üniversitelerin belirlediği hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için kullanacağı performans göstergelerinin kısmen uyumlu olduğu söylenebilmektedir.

Keywords
Amaç, Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Üniversiteler, Misyon Vizyon.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri