• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TOPLUMUN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
Sağlık okuryazarlığı; kişilerin sağlık hizmetleri, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi hakkında hedefler belirlerken ve birtakım kararlar alırken sağlık bilgilerine erişme, anlama, değerlendirme ve uygulamaya yönelik bilgilerini ve yeterliliklerini ifade etmektedir. Başka bir ifade ile sağlık okuryazarlığı temel olarak; bir hastaya tıbbi bir bilgi vermek istenildiğinde, bireyin bu bilgiyi anlayıp, yorumlaması ve buna uygun davranış göstermesi olarak tanımlanabilir Bu açıdan sağlık okuryazarlığı, toplumun sağlık statüsünde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi amaçlanmış olup araştırmanın evrenini Isparta il merkezinde 15 yaş ve üzerindeki bireyler oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemiyle 401 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada 2 bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Veri toplama aracının birinci bölümünde Türkiye Sağlık Okuryazarlık Ölçeği (TSOY-32), ikinci bölümünde demografik bilgiler yer almaktadır. Araştırma sonuçlarına göre sağlık okuryazarlığı düzeyi sınırlı sorunlu olarak tespit edilmiş; yaş arttıkça sağlık okuryazarlığı düzeyinin azaldığı, eğitim düzeyi ile ise doğru orantılı olarak arttığı belirlenmiştir. Çalışma kapsamında cinsiyet ve gelir ile sağlık okuryazarlık düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bu çalışmada toplumun sağlık okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi araştırılmıştır. Isparta il merkezinde yaşayan 15 yaş üstü okuryazar ve son 1 yıl içerisinde en az 4 defa sağlık kuruluşuna başvuran kişilere sağlık okuryazarlığı ve demografik değişkenlerden oluşan bir anket form yöneltilmiş; toplanan veriler değerlendirilmiştir.

Keywords
Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Okuryazarlık Düzeyi, Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri