• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


AKILLI TELEFONSUZ KALMA KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Teknoloji ve internetin hızlı bir biçimde gelişmesiyle önce bilgisayarlar, sonrasında ise tabletler ve akıllı telefonlar insanların gündelik yaşamlarının önemli bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Özellikle internetin bu cihazlar vasıtası ile kullanımının ucuzlaması ve yaygınlaşması ile birlikte birtakım olumsuz sonuçları da beraberinde getirmiştir. Bu olumsuz sonuçlardan birisi de akıllı telefonsuz kalma korkusudur. Literatür incelendiğinde en fazla akıllı telefonsuz kalma korkusu yaşayan kesimin gençler olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı da, üniversite okuyan gençlerin akıllı telefonsuz kalma korkusu düzeylerini ortaya koymak ve akıllı telefonsuz kalma korkusu ile başarı düzeyi arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını ölçmektir. Bu çerçevede çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde okuyan lisans öğrencilerine anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yapılan anket sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde öğrencilerin %23,7’sinin hafif derecede; %59,9’un orta seviyede ve %16,8’nin aşırı derecede akıllı telefonsuz kalma korkusu yaşadığı ortaya çıkmıştır. Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre akıllı telefonsuz kalma korku seviyelerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde akıllı telefonsuz kalma korkusuna ilişkin düzeyler ile başarı düzeyleri arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır. Fakat araştırmaya katılan öğrencilerin internet kullanım süreleri ile başarı düzeyleri arasında (r=0,112) düzeyinde negatif yönde ve çok zayıf bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yani, katılımcıların internet kullanım süreleri arttıkça başarı düzeylerinin düştüğü görülmüştür.

Keywords
Nomofobi, Akıllı Telefon, Akademik Başarı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Öğrenci.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri