• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırma, bireyin, yaşam boyu öğrenme etkinliğini gerçekleştirirken kullandığı becerileri ele almaktadır. Bu süreçte, bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen ve problem çözebilen bireyler yetiştirmek, öğretim programlarında da ifade edilmektedir. Ancak sadece problem çözmek yeterli olmayabilir. Aynı zamanda problem çözmeye yönelik olarak yansıtıcı düşünmek te gereklidir. Shermis’e göre (1992) de yansıtıcı düşünme belirli bir problem algılandığı zaman ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de yansıtma en iyi şekilde problem çözme sürecinde gözlenebilir. Öğretim programlarında da ele alınan ve öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinliklerden biri, matematiksel yetkinliktir. Bu süreçte problem çözmenin yanı sıra matematiksel düşünme tarzını geliştirmek ve uygulamak ta hedeflenmektedir. Öğrenmeyi öğrenme olarak belirtilen diğer yetkinlik, bireyin öğrenme eylemini etkili zaman ve bilgi yönetimini de kapsayacak şekilde bireysel ya da grup olarak düzenlemesidir (MEB, 2018). Bu nedenle buradan hareketle problem çözme ve yansıtıcı düşünme sürecinde öz-düzenleme önemlidir. Bu araştırmada da, ortaokul öğrencilerinin sahip oldukları öz-düzenleme becerileri ile problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri çeşitli değişkenler açısından incelenmiş ve problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme ve öz-düzenleme becerileri arasında ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada tarama modelinde betimsel bir araştırma olarak desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında, Ege bölgesinde yer alan bir ilde, devlet ortaokulunda öğrenim görmekte olan 289 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Kızılkaya ve Aşkar (2009) tarafından geliştirilen, “Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeği”, Arslan ve Gelişli (2015) tarafından geliştirilen “Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ele alınan değişkenler açısından öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile öz-düzenleme becerileri incelenmiş, bulgular doğrultusunda öneriler getirilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile öz-düzenleme becerileri arasında pozitif yönde, yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.

Keywords
Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisi, öz-düzenleme becerisi, ortaokul öğrencisi.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri