• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


MESLEK SEÇİMİNDE AİLE DESTEĞİ VE KARİYER UYUM YETENEKLERİ İLİŞKİSİ: OLUMLU GELECEK BEKLENTİSİNİN ARACILIK ROLÜ
Bireylerin geleceğini etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de ailenin sağladığı maddi ve manevi destektir. Aile desteği bireylerde öz yeterliliği, özgüveni, iyimserliği, kariyer hedefi ve meslek seçimi gibi hayati önem taşıyan duygu ve davranışlarda kilit rol oynamaktadır. Bireylerin geleceğe ilişkin olumlu bakış açıları, onların arzu ettikleri meslekleri tanımlamaları ve bunun için gerekli kriterleri belirlemelerini sağlamaktadır. İşe ve çağın gereklerine uyum göstermelerinde rol oynamaktadır. Bu çalışma da meslek seçiminde ailenin sağladığı maddi ve manevi desteğin, bireylerin olumlu gelecek beklentileri ve kariyer uyum yetenekleri arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yapılmıştır. Bu amaçla, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin İ.İ.B.F ve Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunda eğitimine devam eden 507 dördüncü sınıf öğrencisi üzerinde anket yöntemiyle bir araştırma yapılmıştır. Veriler SPSS 22 ve Lisrel 8.80 paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ise tüm değişkenler arasında anlamlı, olumlu ve yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında meslek seçiminde ailenin desteği hem olumlu gelecek beklentisi hem de kariyer uyum yeteneklerini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca olumlu gelecek beklentisi, kariyer uyum yeteneklerini doğrudan etkilediği tespit edilmiştir. Bu çalışmada asıl önemli bulgu ise aracılık rolüdür. Olumlu gelecek beklentisinin meslek seçiminde aile desteği ve kariyer uyum yetenekleri arasındaki ilişkide aracılık etkisi olduğu, ancak bu etkinin kısmi bir etki olduğu görülmüştür.

Keywords
Aile Desteği, Olumlu Gelecek Beklentisi, Kariyer Uyum Yeteneği, Aracılık Etkisi
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri