• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TÜRKİYE'DE 2000-2018 YILLARI ARASINDA CAM TAVAN KAVRAMI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ VE YORUMLANMASI
Cam tavan kadınların örgütlerde üst düzey yönetici pozisyonlarına yükselmelerininin önündeki görünmez engeller olarak nitelendirilmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde kadınların çalışma yaşamına daha fazla dahil olmaları, cam tavan kavramı ile ilgili araştırmaların yapılmasının gerekliliğinin bir göstergesidir ve bu bağlamda bu çalışmanın da önemini göstermektedir. Bu çalışmada nitel araştırmalara yönelik, veri toplama tekniği olan döküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile Türkçe literatürde cam tavan ile ilgili 2000 yılından 2018 yılına kadar yapılmış olan çalışmalar değerlendirilmiştir. Çalışmaya Ulakbim ve Dergipark sitelerinde taranan, cam tavan kavramı ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan toplam 65 makale dahil edilmiştir. 2000 yılı ile 2003 yılları arasında yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır.Toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş, ve cam tavan olgusunun neredeyse her sektörde var olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalar genel olarak cam tavan engellerine sebep olan faktörleri belirlemeye, işgörenlerin cam tavan algılarını ölçmeye, örgütsel kavramlar ile cam tavan kavramı arasındaki ilişki ve etkiyi belirlemeye ve kadın çalışanlar ile erkek çalışanlar arasındaki tutum farklılıklarını tespit etmeye yönelik yapılmıştır. İncelenen çalışmaların büyük bir çoğunluğu kadın çalışanların yoğun olduğu sektörlerde yapılmıştır. Buna bağlı olarak işgören çoğunluğunu nitelik ve nicelik olarak kadınların oluşturmasına karşın şirketlerin yönetim kurulu üyesi gibi üst düzey yönetici pozisyonlarında temsil oranlarının çok düşük olduğu görülmektedir.Cam tavan kavramının çok az araştırılması da dikkat çekicidir ve yine bu durum da kavram hakkında araştırma yapmak isteyen araştırmacılara ışık olacak niteliktedir.

Keywords
Cam Tavan, Toplumsal Cinsiyet, Kariyer Engelleri, Cinsiyet Ayrımcılığı, Kadın
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri