• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ
Temel dil becerilerinden biri olan yazma, ilkokul birinci sınıftan itibaren öğrenciler için zor bir beceri olarak görülmektedir. Yazma becerisini öğrenciye hem sevdirmek hem de bu beceriyi öğrencinin zorlanmadan kullanabilmesi için farklı yöntem ve tekniklerden faydalanılmalıdır. Yaratıcı drama yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren, eğlendirerek öğrenmeyi sağlayan, ders içi etkinliklerde kolayca uygulanabilen bir yöntemdir. Yaratıcı yazma becerisi de yaratıcı drama yöntemi gibi öğrencinin hayallerini ve düşüncelerini özgürce ortaya koyabilmesini sağlar. Bu yönüyle yaratıcı drama yöntemi, öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çıkarmakta ve yaratıcı yazma becerilerine yardımcı olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, yaratıcı drama yönteminin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine etkisini incelemektedir. Yarı deneysel modelin uygulandığı bu çalışmayı 2017-2018 eğitim öğretim yılı Zonguldak ili Gökçebey ilçesinde bulunan Tefen İlkokulu ve Namazgah İlkokulu’nda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, 17’si deney grubu, 15’i kontrol grubu olmak üzere toplam 32 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubuna yaratıcı drama etkinlikleri ile yaratıcı hikâye yazma çalışmaları yapılırken, kontrol grubu müfredata uygun olarak eğitim öğretimine devam etmiştir. 6 haftalık yaratıcı drama etkinlikleri sonrasında deney ve kontrol gurubuna son test olarak hikâye yazdırılmıştır. Kırmızı (2008) tarafından geliştirilen “Yaratıcı Yazma İçin Değerlendirme Ölçütleri Formu (YİDÖF)” ile öğrencilerin yaratıcı yazma becerileri değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 20 paket programı ile aritmetik ortalama, frekans, yüzde, standart sapma hesaplanmış, Mann Whitney U, Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri incelendiğinde, sonuç olarak deney gurubu lehine anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Bu sonuç, yaratıcı drama yönteminin yaratıcı yazma becerisi üzerinde olumlu yönde bir etkisinin olduğunu göstermektedir.

Keywords
Yaratıcı drama yöntemi, Yaratıcı yazma becerisi, İlkokul
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri