• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 1

   

  Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


  DUYURU 2

  Dergimizin haziran sayısı editörlüğünü Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine YILMAZ yapmaktadır.

   


Summary


ÇALIŞAN ALGISINA GÖRE GEMİ PERFORMANSI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
Bu çalışmanın amacı, çalışan algısına göre gemi performansını ölçen, geçerliliği ve güvenilirliği istatistiksel olarak kanıtlanmış bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da faaliyette bulunan 27 gemi işletmesinin doğrudan filo yönetiminde görevli toplam 215 çalışan oluşturmaktadır. Anket yöntemiyle veri toplanan bu çalışmada, literatürde ölçek geliştirmek için sıklıkla tercih edilen geçerlilik analizinde; kapsam geçerliliği için uzman paneli, yapısal geçerlilik için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ve elde edilen boyutlar arasında yakınsak ve ayrışma geçerliliği analizleri, güvenilirliği tespit etmek için; test tekrar test de korelasyon analizi ve bağımlı örneklem t testi, madde analizinde madde toplam puan korelasyonu ve iç tutarlılık için de Cronbach Alfa katsayısı kullanılmıştır. Analizlerin sonucunda, sekiz maddelik, seyir ve yük performansı olarak adlandırılan iki boyutlu gemi performansı ölçeği elde edilmiştir. Analiz bulguları, istatistiksel açıdan gemi performansı ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. Araştırma sonunda, ulusal ve uluslararası mal ticaretinde önemli yere sahip olan gemilerin performanslarının ölçülmesinde, sadece nicel göstergeler değil aynı zamanda nitel göstergelerin de kullanılabileceği vurgulanmıştır. Literatürde nicel göstergelere dayalı olarak gemilerin performanslarını ölçen birçok çalışma olmasına rağmen, çalışanların bakış açısına göre gemi performansının ölçülmeye çalışıldığı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Dolayısıyla bu yönüyle çalışmanın özgün bir çalışma olduğu söylenebilir. Gemilerin performanslarını çalışanların algısına göre ölçen ve kolay uygulanabilen bir ölçüm aracının geliştirilmesi hem deniz işletmeciliği literatüründeki bir boşluğun doldurulması, hem de gemi işletmelerinin yöneticilerine alternatif yöntem sağlaması açısından oldukça önemlidir.

Keywords
Gemi Performansı, Gemi Yönetimi, Deniz İşletmeciliği.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri