• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK ÖĞRENME MOTİVASYON VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sözcük öğrenme motivasyonu ve okuduğunu anlama düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini, Kırıkkale il merkezindeki 35 ilkokuldaki 2594 dördüncü sınıf öğrencisi; örneklemini ise, basit tesadüfi yöntemle seçilen 350 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin sözcük öğrenmeye yönelik motivasyonlarını belirlemek için Sözcük Öğrenme Motivasyon Ölçeği; okuduğunu anlama düzeylerini tespit etmek için Okuduğunu Anlama Testi kullanılmıştır. Veriler, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kasım ve Aralık ayında toplanmıştır. Araştırmanın amacı öğretmen ve öğrencilere açıklanmış, öğrenciler ders saatleri içinde sınıf ortamında veri toplama araçlarını cevaplamışlardır. Öğrenci cinsiyeti, sınıf öğretmeninin cinsiyeti ve sınıf mevcudu değişken olarak ele alınmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, kız öğrencilerin okuduğunu anlama puanları, erkek öğrencilere göre daha yüksektir. Öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonu ve okuduğunu anlama puanları arasında öğretmen cinsiyetine göre farklılık olduğu belirlenmiştir. Sınıf mevcudu 15’in altında olan sınıflardaki öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonları orta; bulunduğu sınıfın mevcudu 30’un üzerinde olan öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonları ise yüksektir. Sınıf öğretmeni erkek olan öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonu puanları, öğretmeni kadın olan öğrencilere göre daha yüksektir. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve sözcük öğrenme motivasyonu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

Keywords
Okuduğunu anlama, sözcük öğrenme, motivasyon
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri