• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 1

   

  Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


  DUYURU 2

  Dergimizin haziran sayısı editörlüğünü Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine YILMAZ yapmaktadır.

   


Summary


KANUNİ DEVRİ SÜLEYMANNAME YAZICILIĞI VE KENZU’L-CEVÂHİRİ’S-SENİYYE FÎ FUTÛḤÂTİ’S-SÜLEYMÂNİYYE
Osmanlı tarih yazıcılığı, devletin kuruluş tarihine nazaran oldukça geç başlamıştır. İmparatorluğun tarih sahnesine çıktığı XIII. yüzyılın sonları ile XIV. yüzyılın başlarına ait resmi tarih kayıtları olmadığı gibi diğer milletler tarafından yazılmış kaynak eserler de son derece azdır. İlk Osmanlı tarihi, XV. yüzyılın başlarında yazılmış olan Yahşi Fakih Menakıbnâmesi’dir. Devletin tarihine ait teferruatlı bilgi veren ilk eserler ise XV. yüzyılın ikinci yarısında II. Bâyezid döneminde kaleme alınır. Resmi tarih yazıcılığı, vakayinüvislik kurumu XVIII. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış ve İmparatorluğun sonuna kadar sürecek devamlı bir hizmet haline gelmiştir. Vakayinüvislik aslında resmi tarihçilik açısından Fatih devrinde ortaya çıkıp, Kanunî devrinden itibaren süreklilik arzeden ve memuriyet haline dönüşerek XVII. yüzyılın başlarına kadar süren şehnâmeciliğin devamıdır. Osmanlı devri resmi tarih yazıcılığının ilk ürünleri Türkçe ve Farsça olarak kaleme alınmış ve ilk eser verenler İdris-i Bitlisî ve İbn Kemal’dir. İdris-i Bitlisî II. Beyazid’in emriyle Farsça olarak kaleme aldığı eseri Heşt Behişt’te ilk defa Osmanlı padişahını Farsça olarak anlatmıştır. Kanunî Sultan Süleyman devrine baktığımızda ise, onun uzun ve görkemli saltanat günlerini mensur ve manzum olarak telif eden müelliflerin eserleri özel bir ad taşısın veya taşımasın genellikle “süleymannâme” olarak anıldığını görmekteyiz. Bahsettiğimiz bu tarih yazıcılığı silsilesinin önemli bir ayağını ise tercüme eserler oluşturmaktadır. Çalışmamızda Osmanlı döneminde Farsçadan Osmanlı Türkçesine tercüme edilerek basılan tarih kitapları ve mütercimleri kronolojik olarak ele alınıp; muhtevaları hakkında bilgiler verilerek değerlendirilecektir. Eserin dil ve üslup özelliklerine gelince her ne kadar anlaşılması güç olmasa da özellikle Kanûnî Sultan Süleyman’ı öven giriş kısmı oldukça ağdalı ve uzun cümlelerin kullanıldığı tasvir ve şiirlere yer vermektedir. Tarihi olayların anlatıldığı sonraki bölümler nispeten daha açık ifadeler ile kaleme alınmıştır. Çalışmamızda daha önce içerikleri hakkında bilgi sahibi olduğumuz öne çıkan eserlere değinilmiş ve bu zamana kadar üzerinde henüz detaylı bir inceleme yapılmayan,1520-1530 yıllarının tarihi gelişmelerini içeren Kenzu’l-Cevâhiri’s-Seniyye fî Futûhâti’s-Süleymâniyye’nin nüsha özellikler, içeriği, müellifi ve dil ve üslup özellikleri ile ilgili araştırmalarımıza muhtasar bir şekilde yer verilmiştir.

Keywords
Osmanlı Coğrafyası Tarih Yazıcılığı, Farsça Tarih Yazıcılığı, Kenzu’l-Cevâhiri’s-Seniyye Fî FutûḤâti’s-Süleymâniyye.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri