• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği,

  yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış ve

  çalışmaların geliş

  tarihi itibarıyla

  yayınlanması

  kararlaştırılmıştır.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

  Aksi takdirde

  yazılar

  yayınlanmayacaktır.

   


Summary


TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ve EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
Ekonomilerin nasıl büyüdüğünü anlamak ve neden bazı ülkelerin diğer ülkelerden daha hızlı büyüdüğünü açıklamak cazibesini her dönemde koruyan konulardan biridir. Geleneksel büyüme teorilerinde iktisadi büyümenin kaynaklarının başta fiziksel sermaye olmak üzere, emek ve doğal kaynak olduğu kabul edilmiştir. Ancak sonraki dönemlerde yapılan çalışmalarda değişen ekonomik ve sosyal şartlara bağlı olarak ekonomik büyümenin sadece bu faktörlerle açıklanamayacağı ortaya konulmuştur. Solow (1956) yaptığı çalışmada büyümenin esas itibariyle sermaye ve emek artışı değil “Solow Artığı” olarak ifade edilen toplam faktör verimliliğine bağlı olduğunu savunmuştur. Bu çalışmada, toplam faktör verimliliğinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi seçilmiş 20 Gelişmekte olan ülke için 1991-2017 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak panel veri tekniğiyle analiz edilmiştir. Ampirik analiz kısmında ilk olarak yatay kesit bağımlılığı 〖CDLM〗_1 ve 〖CDLM〗_2 testleriyle sınanmış ve sonrasında serilerin durağanlığı MADF ve Hadri-Kurozumi (2012) panel birim kök testleriyle incelenmiştir. Değişkenlerin eğim katsayılarının homojenliği Delta testiyle araştırıldıktan sonra, modele ait uzun dönem regresyon katsayıları ise CCE yöntemiyle tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre, ülkelerin tamamında uzun dönemde toplam faktör verimliliği, emek ve sermayedeki artışın ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı etkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Toplam faktör verimliliğinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin ülkeden ülkeye değiştiği ve diğer değişkenlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ekonomik büyümenin esas kaynağının toplam faktör verimliliği olduğu görüşünü savunan Solow büyüme modeli ile örtüşmektedir.

Keywords
Ekonomik Büyüme, Toplam Faktör Verimliliği, Gelişmekte Olan Ülkeler, Panel Veri Analizi
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri