• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 1

  Dergimiz 2020

  Mart sayısı için

  yayın kabul 

  etmemektedir.

   


  DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz Mart

  sayısı editörü

  Prof. Dr. Nezir 

  TEMUR dur.

   


Summary


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI ÖĞRENCİ SORUNLARINA İLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Nicel yöntemlerden tarama modelinde yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak Polatcan, Bozkırlı ve Er (2018) tarafından 5’li likert tipinde geliştirilen “Yabancı Uyruklu Öğrenci Sorunları İlgi Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek kültürel sorunlara ilgi 7 madde, sosyoekonomik sorunlara ilgi 6 madde, ders dışı sorunlara ilgi 5 madde ve ders içi sorunlara ilgi 3 madde olmak üzere 4 faktör ve 21 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalınde öğrenim gören 167 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise ölçeği gönüllü olarak dolduran 126 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Örneklem oluşturulurken uygun örneklem yöntemi kullanılmıştır. Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgi düzeyi ortalamalarının 3,67 olduğu görülmüştür. Elde edilen verilerin analizinde istatistik paket programının kullanıldığı araştırmanın sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı uyruklu öğrenci sorunlarına yüksek düzeyde ilgi duydukları; fakat ilgilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ile yabancı uyruklu arkadaşa sahip olup / olmama durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Türkçe öğretmeni adaylarından yabancı öğrenci sorunlarına ilgileri yabancı dil bilme değişkenine göre istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır. Buna karşın öğretmen adaylarından yabancı dil bilenlerin yabancı dil bilmeyenlere göre öğrenci sorunlarıyla daha fazla ilgili oldukları tespit edilmiştir.

Keywords
Yabancılara Türkçe öğretimi, yabancı öğrenci sorunları, ilgi.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri