• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği, yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış,

  olduğundan Aralık 

  2019 sayısı

  dolmuştur.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Dergimizin 2019

  yılında "TR INDEX"

  kapsamında olduğu

  ULAKBİM tarafından

  yayınlanmıştır.


Summary


İNFORMEL İLETİŞİMİN PERSONEL GÜÇLENDİRME ARACILIĞI İLE İŞ YERİ MUTLULUĞUNA ETKİSİ: ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Bireyler arası ilişkilerde doğal ve kendiliğinden oluşan informel iletişim işe yönelik olduğu sürece örgüte fayda sağlayabilir. Duygusal anlamda, psikolojik olarak işyerinde iyi olma hali olarak tanımlanan işyeri mutluluğu örgütte ki olumlu informel iletişim durumundan pozitif etkilenebilmektedir. Diğer taraftan, bireylerin faaliyet gösterdikleri alan içinde bir başkasından onay almaksızın karar verebilme, inisiyatif alabilme yetkisini ifade eden personel güçlendirme de informel iletişim ortamında daha iyi uygulanabilmektedir. Bu savlar ışığında araştırmanın temel amacı; informel iletişimin işyeri mutluluğu üzerindeki etkisini ve bu etkide personel güçlendirmenin aracılığını ortaya koymaktır. Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Mehmet Akif Ersoy ve Akdeniz Üniversitelerinde çalışan 143 araştırma görevlisi üzerinde anket uygulanmıştır. Verilerin SmartPLS analiz yaklaşımı ile yol modeli kullanılmıştır. SmartPLS programında yapısal eşitlik modeli, varyans tabanlı yapısal model yaklaşımı ile analiz edilmektedir. Çalışmanın amacı informel iletişim tarzının işyeri mutluluğu ve performans güçlendirme üzerindeki etkisini görmektir. Ayrıca personel güçlendirmenin informel iletişim ile işyeri mutluluğu arasındaki düzenleyici (aracı) etkisi de araştırmanın bir başka amacıdır. Analiz sonuçlarına göre; informel iletişim tarzı personel güçlendirme ve iş yeri mutluluğu üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahiptir. Bunun yanında informel iletişim ile iş yeri mutluluğu arasındaki ilişkide personel güçlendirme aracılık etkisi göstermektedir. Araştırmaya göre informel iletişimde bir birimlik artış işyeri mutluluğunda %23 artışı sağlarken, personel güçlendirme aracı değişken olarak modele dâhil olduğunda toplam etki %58’e yükselmektedir.

Keywords
İnformel İletişim, Personel Güçlendirme, İş Yeri Mutluluğu, Araştırma Görevlileri ve Smart PLS.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri