• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Eğitim öğretimin en önemli amaçlarından birisi, içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarına cevap veren becerileri kazanmış bireyler yetiştirmektir. Bu becerilerin hepsi insanın toplum hayatında başarılı olabilmesi için gerekli donanımı kazandırır. İşte bu becerilerden birisi de iletişim becerisidir. Bireye bu beceriyi kazandıracak en önemli basamak okuldur. Mini bir toplum modeli olan okullarda birey iletişim becerisini geliştirir. Bu nedenle öğretmenlerimizin öncelikle kendilerinin iletişim becerisini kazanmış olmaları oldukça önemlidir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının iletişim becerileri düzeylerini belirlemek, “İletişim Becerileri Ölçeği” alt boyutlarına göre ve çeşitli değişkenlere (cinsiyet, bölüm, gano, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, aile gelir durumu, yaşanılan yer) göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2018-2019 öğretim yılında çeşitli bölümlerde öğrenim gören 312 kadın 136 erkek olmak üzere toplamda 448 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada, öğretmen adaylarının iletişim becerileri düzeylerini belirlemek (Akkuzu ve Akkaya, 2014) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Ölçeği” gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi aşamasında istatistiksel paket programından yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde; öğretmen adaylarının iletişim becerileri düzeylerinin ortalamasının yüksek olduğu, bağımsız değişkenlerden olan cinsiyet, bölüm ve baba eğitim durumu ile iletişim becerileri arasında bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Buna karşılık gano, anne eğitim durumu, aile eğitim durumu, üniversiteye gelmeden önce yaşanılan yer değişkenleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu söylemek mümkündür.

Keywords
Öğretmen adayı, iletişim, iletişim becerisi
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri