• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ENDÜSTRİ 4.0 PERSPEKTİFİNDE İNOVASYON
(INNOVATION IN INDUSTRIAL 4.0 PERSPECTIVE )

Yazar : Yusuf ESMER  Mehmet Asif ALAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 465-478
    


Özet
Sanayi devrimleri Dünya ekonomi ve sanayi hayatının dönüm noktalarıdır. Endüstri 4.0 bu sanayi devrimlerinin sonuncusu olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla Endüstri 4.0 son yıllarda üzerinde sıklıkla konuşulan ve araştırmacıların ilgisini çeken bir konu olmuştur. İlk kez 2011 yılında Hannover Fuarında Endüstri 4.0 kavramı gündeme getirilmiş, “Akıllı Fabrikalar” ve siber-fiziksel imalat sistemlerinin küresel anlamda birbiriyle esnek işbirliğini mümkün kılan bir üretim sisteminden söz edilmiştir. Başta ABD, Almanya ve Çin olmak üzere dünya ekonomisine yön veren birçok ülke Endüstri 4.0 modeline geçmeye çalışmaktadır. Endüstri 4.0 modeli her konuda bir devrim olmakla birlikte aynı zamanda birçok yeniliği, dönüşümü ve değişimi de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla Endüstri 4.0 modeline geçmeden önce birçok konuda büyük çapta inovasyonların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İnovasyon; ürün, süreç, pazarlama ve örgütsel anlamda katma değer oluşturan yenilikleri ifade etmektedir. Endüstri 4.0 teknolojilerinin sağladığı inovasyonlar ihtiyaçtan çok zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle zorunlu görülen inovasyonların gerçekleşmemesi durumunda Endüstri 4.0 modeline geçişin başarılı olması mümkün görünmemektedir. Bu çalışmanın amacı Endüstri 4.0 modeline geçişte inovasyonun önemini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle Endüstri 4.0 ve inovasyon kavramları açıklanmakta, sonrasında Endüsti 4.0 perspektifinde inovasyon incelenmekte, örnekler verilmekte ve öneriler geliştirilmektedir. Ayrıca araştırmada Endüstri 4.0 devrimi için ürün, süreç ve pazarlama inovasyonlarından daha çok örgütsel inovasyonların gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda Endüstri 4.0 modeline geçişte örgütsel anlamda çok sayıda inovasyonların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Endüstri 4.0, İnovasyon, Örgütsel İnovasyon, Teknolojik İnovasyon

Abstract
Industrial revolutions are the turning points of the world economy and industrial life. Industry 4.0 is considered the last of these industrial revolutions. Therefore, Industry 4.0 has been a subject that has been frequently discussed and attracted the attention of researchers in recent years. The concept of Industry 4.0 was first introduced at the Hannover Fair in 2011, and a production system enabling the flexible cooperation of the Smart Factories and cyber-physical manufacturing systems in a global sense has been mentioned. Many countries that direct the world economy, particularly the USA, Germany and China, are trying to pass to the Industry 4.0 model. While the Industry 4.0 model is a revolution in every issue, it also brings many innovations, transformations and changes. Therefore, a great deal of innovation is required in many areas before passing the Industry 4.0 model. Innovation refers to novelty that create added value in product, process, marketing and organizational terms. The innovations provided by Industry 4.0 technologies are considered as necessity rather than need. Therefore, it is not possible to be successful in transition to the Industry 4.0 model if the required innovations are not realized. The aim of this study is to reveal the importance of innovation in transition to the Industry 4.0 model. For this purpose, firstly the concepts of Industry 4.0 and innovation are explained, then innovation is examined in the perspective of Industrial 4.0, examples are given and suggestions are developed. In addition, it is emphasized that organizational innovations are necessary for Industry 4.0 revolution rather than product, process and marketing innovations. In this context, many innovations have to be made in the organizational sense in the transition to the Industry 4.0 model.

Keywords
Industry 4.0, Innovations, Organizational Innovation, Technological Innovation
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri