• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


İLKOKUL İKINCI SINIF İNGILIZCE ÖĞRETIM PROGRAMI DEĞERLENDIRME ÖLÇEĞI GELIŞTIRME ÇALIŞMASI
(DEVELOPING A SCALE TO EVALUATE TURKISH PRIMARY SCHOOL SECOND GRADE ENGLISH LANGUAGE TEACHING PROGRAM )

Yazar : Ali ERARSLAN  Ece Zehir TOPKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 12-34
    


Özet
Bu çalışma mevcut olarak Türk Eğitim Sistemi’nde kullanılan 2. Sınıf İngilizce Öğretim Programı’nı (İÖP) değerlendirmek üzere bir değerlendir ölçeği geliştirmeyi ve geçerlilik analizlerini yapmayı amaçlamaktadır. DeVellis’in (2003) ölçek geliştirme adımları takip edilmiş; literatür taraması ve doküman analizi vasıtasıyla 15 ilkokul yabancı dil öğretmeninin görüşlerini alarak ve 5 öğretmen ile yüz yüze görüşme yapılarak 84 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. 118 2. Sınıf İngilizce öğretmeninin katılımıyla ölçeğin ilk hali üzerinde faktör analizi uygulanmış ve 5 faktörlü ve 34 maddeden oluşan bir sonuç elde edilmiştir. Ölçeğin bu yeni versiyonu, doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizi yapılması amacıyla 85 2. Sınıf İngilizce öğretmeninden veri toplanarak yeniden uygulanmıştır. Ölçeğin son hali ise, Cronbach alfa güvenirlik katsayısına göre .86 ve .93 değerleri arasında seyreden 5 faktörlü 28 maddeden oluşmaktadır. Sonuçlar göstermektedir ki, oluşturulan bu ölçek 2. Sınıf İngilizce Öğretim Programını değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabilecektir.

Anahtar Kelimeler
2. Sınıf İÖP, Değerlendirme, Program, 4+4+4 Eğitim Sistemi

Abstract
This study aims to develop and validate a scale to evaluate the 2nd grade English Language Teaching Program (ELTP) that is currently in use in the Turkish education system. The scale development steps of DeVellis (2003) were followed and 84 items were pooled via conducting a literature review and document analysis, surveying the opinions of 15 primary school language teachers and utilizing interviews with 5 teachers. With the participation of 118 teachers, the first version of the scale was submitted to exploratory factor analysis, which yielded a five-factor solution with 34 items. This revised version was then administered to 85 teachers to conduct confirmatory factor analysis and reliability analysis. In its final form, the scale consisted of 28 items with 5 factors, the Cronbach’s alpha reliability coefficients of which ranging from .86 to .93. The results indicate that the scale can be used to evaluate the 2nd grade ELTP.

Keywords
2nd Grade ELTP; Evaluation; Program; 4+4+4 Education System
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri