• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRK KÜLTÜR POLİTİKASI ve LOMAVRENLER
(TURKISH CULTURAL POLICY AND LOMAVRENES )

Yazar : Kürşat ÖNCÜL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 102-110
    


Özet
Ülkeler tarihi, sosyolojik, demografik şartları ve yönetim kabulleri çerçevesinde bir kültür politikası belirler. Ancak birbirinden farklı koşulların getirdiği bu unsurlar nedeniyle ülkeler arası kültür politikalarında önemli farklılıklar oluşmuştur. Türkiye Cumhuriyeti de bu noktada tarihsel yaşanmışlıklar ve ülke yöneticilerinin farklı kabulleri nedeniyle zaman zaman birbirinden oldukça farklı politikalar izlemektedir. Türkiye açısından bu değişikliklerde dünya konjonktürü, ülke içindeki sosyo politik şartların değişimi ve iktidar partilerinin kabulleri önemli argümanlar olmuştur. Bu çalışma belirtilen hususlar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin alt kimlik gurubu olarak adlandırılacak Poşalar ya da uluslararası literatürde konuştukları dilden hareketle Lomavren olarak adlandırılan kitleye karşı uyguladığı politikanın ne olduğu sorusuna cevap aramaya ve ilgili kitlenin sosyal, tarihsel, ekonomik ve kültürel açılardan tanıtımına yöneliktir. Konunun Türkiye açısından önemine karşın konuya ilişkin literatürün sınırlılığı çalışmanın önemini arttırmaktadır. Çalışma sınırlı bir bölgede ancak kimlik çalışmalarında yaşanan problemlerin giderilmesi adına bir yılı aşan bir sürede tespit edilen kişilerle kurulan bağlar neticesinde daha çok uzak/yakın katılımlı gözlem ile soru cevap yöntemlerinden elde edilen verilerin düzenlenmesiyle gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin etnik kimliklere yönelik uyguladığı politikalar saha çalışmasında elde edilen tespitlerle karşılaştırılarak geleceğe yönelik programların belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla hareket edilmiş konuya ilişkin sivil toplum örgütlerinin, akademinin ve devletin ilgili birimlerinin yaptığı kültür politikalarına yönelik yayınlar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kültür Politikası, Poşalar, Lomavrenler

Abstract
Countries determine a cultural policy within the framework of historical, sociological, demographic conditions and management acceptances. However, due to these factors brought about by different conditions, there have been significant differences in cultural policies between countries. Followed by the Republic of Turkey at this point in very different historical experiences and policies from each other from time to time due to the different acceptances of the country's leaders. These changes in the world situation in terms of Turkey, acceptances of the exchange and socio-political conditions in the country's ruling party has become an important arguments. This study will be called sub-identity group of the Republic of Turkey within the scope of the issues stated Posha or international literature in the language they speak Starting from Lomavr when called to answer the question of what policies toward the audience to look and relevant audience of social, historical, and for the promotion of economic and cultural terms. Despite the limitations of the literature on the subject in terms of Turkey's importance threads increases the importance of the study. The study was carried out in a limited region but with the organization of the data obtained from the question and answer methods with the observation of far / close participation as a result of the ties established with the persons identified for more than one year in order to eliminate the problems experienced in identity studies. Republic of Turkey's civil society organizations on the subject was moving policies implemented against ethnic identity compared with the determination obtained in field work in order to contribute to the identification of future programs, publications for his cultural policy of the relevant departments of the academy and the state have been examined.

Keywords
Cultural Policy, Pouches, Lomavren
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri