• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TELEVİZYONDA YAYINLANAN KAMU SPOTLARININ HALKI BİLGİLENDİRMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ: KONYA ÖRNEĞİNDE AMPİRİK BİR ÇALİŞMA
(THE POSİTİON AND IMPORTANCE OF PUBLİC SPOTS BROADCASTED ON TELEVİSİON İN TERMS OF PUBLİC İNFORMATİON: AN EMPİRİCAL STUDY İN THE CASE OF KONYA )

Yazar : Nigar ATAŞÇI  Kadir CANÖZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 318-340
    


Özet
Kurum ve kuruluşlar; iletişim faaliyetlerini yürütmek için çeşitli araçlara başvurmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle sayısı artan bu araçlardan biri de televizyonda yayınlanan kamu spotlarıdır. Kamuyu bilgilendirmede son zamanlarda, özellikle kâr amacı gütmeyen kurumlarca oldukça aktif kullanılan kamu spotları, çeşitli amaçlar doğrultusunda hazırlanmaktadır. Bu amaçlar arasında; kamuyu bilgilendirme, toplum düzenini sağlama, yeni hizmetlerin duyurulması, kötü alışkanlıklarla mücadele vb. sayılabilir. Özellikle 2012 yılında RTÜK tarafın yayınlanan yönergeyle; kamu spotlarının ücretsiz olarak, tüm kanallarda yer alması zorunluluğu getirilmesiyle birlikte bu yayınların kullanımı artmıştır. Ancak kamu spotlarının amacına ulaşma noktasındaki başarısı, incelenmesi gereken bir konudur. Bu çalışma, kamu spotlarının iletişim amaçlarına ne denli hizmet ettiğinin tespiti ve halkın kamu spotlarına bakış açısının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca kamu spotlarının bilgi verme ve davranış değişikliği gerçekleştirmede çeşitli değişkenlere bağlı olarak ne derece etkili olduğu incelenmiştir. Çalışmada; halkla ilişkiler, kamuyu bilgilendirme, kamu spotları kavramları üzerinde durulmuştur. Kamu spotları birçok açıdan ele alınmış ve örneklerle ve geçmiş çalışmalarla desteklenmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve yapılan araştırmanın çerçevesini çizmek için kamu spotları konuları bakımından kategorilere ayrılmıştır. Kamu spotlarının etkilerinin ve hedef kitle tarafından nasıl değerlendirildiğinin tespit edilmesi için Konya halkı üzerinde anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere göre çeşitli değişkenlere bağlı olmakla birlikte, kamu spotları halkı bilgilendirmede yeterli ve etkili bir araçtır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Kamu spotu, Kamuyu Bilgilendirme, Kitle İletişim Araçlar

Abstract
Corporations and organizations; uses various means to carry out communication activities. One of these tools, which has increased in number with the development of technology, is the public spots broadcast on television. Recently, public spots, which have been used very actively by non-profit organizations, have been prepared for various purposes in informing the public. Among these objectives; informing the public, maintaining public order, announcing new services, combating bad habits, etc. countable. In particular, in 2012, RTÜK issued a directive; The use of these broadcasts has increased due to the requirement that public spots should be available on all channels free of charge. However, the success of public spots in achieving their goals is an issue to be examined. This study is designed to determine the extent to which public spots serve the purposes of communication and to determine the public's point of view on public spots. In addition, the effect of public spots on informing and conducting changes in behavior is investigated depending on various variables. In this study; public relations, public awareness and public spots have been focused on. Public spots have been addressed in many ways and supported by examples and past studies. Public spots have been categorized in terms of their subjects in order to provide a better understanding of the subject and to frame the research. A survey was conducted on the people of Konya to determine the effects of public spots and how they were evaluated by the target audience. According to the obtained data, public spots are a sufficient and effective tool for informing the public, although they depend on various variables.

Keywords
Keywords: Mass Media, Public Information, Public Relations, Public Spot
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri