• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÖĞRETİMDE ÖZERK MOTİVASYON ENVANTERİ (ÖZMOTEN) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(AUTONOMOUS MOTIVATION INVENTORY IN EDUCATION ADAPTATION TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY )

Yazar : Tamer SARI  Abdurrahman TANRIÖĞEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 272 288
    


Özet
Bu araştırmada Roth, vd. (2007) tarafından Deci ve Ryan (1989)’ın Öz Belirleme Teorisine dayanarak geliştirilen Öğretimde Özerk Motivasyon Envanterinin Türkçeye ve Türk kültürüne uyarlanması amaçlanmıştır. Çalışma iki farklı çalışma grubuyla yürütülmüştür. İlk çalışma grubunu pilot uygulama için 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Denizli İlinde görev yapmakta olan 118 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın ikinci çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında farklı illerde görev yapmakta olan ve araştırmaya gönüllü olarak çevrimiçi katılan 304 öğretmen oluşturmuştur. Yapılan uyarlama çalışması sonucunda, 16 madde ve 4 alt boyuttan oluşan Türkçe formu elde edilmiştir. Envanter 5’li likert tipi olup, envanter en az – 48 en yüksek + 48 puan alınabilmektedir. Envanterden alınan puanın artması öğretmenlerin öz belirlemeye dayalı motivasyon düzeylerinin arttığı anlamına gelirken envanterden alınan puanın azalması öğretmenlerin öz belirlenmemiş motivasyon düzeylerinin arttığı anlamına gelmektedir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach α) her bir alt boyut için hesaplanmış, Dışsal düzenleme için .86 İçe yansıtılmış düzenleme için .74 Özdeşleştirilmiş düzenleme için .88 ve İçsel Düzenleme için .77 olarak bulunmuştur. Ardından, Envanterinin özgün formunun faktör yapısının Türkçe formunun yapı geçerliliğini incelemek üzere doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmış ve elde edilen uyum değerlerinin kabul edilebilir olduğu görülmüştür. Bu kapsamda geliştirilen “Öğretimde Özerk Motivasyon Envanteri” nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak alana katkı sunacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen motivasyonu, özerk motivasyon, envanter uyarlama

Abstract
In this study, it was aimed to adapt to Turkish and Turk culture the Autonomous motivation for teaching by Roth et al. (2007) based on Self-Determination Theory by Deci and Ryan (1989). The study was conducted with two different working groups. The first working group consisted of 118 teachers working in Denizli in 2017-2018 academic year for pilot implementation. The second working group of the study consisted of 304 teachers who were working in different provinces in the 2017-2018 academic year and volunteered to participate online. As a result of the adaptation study, The Turkish form consisting of 16 items and 4 sub-dimensions was obtained. The point of scale, which is 5-point Likert type, the minimum-48- the highest + 48 points can be obtained. Increasing the score obtained from the scale means that the self- determined motivation level of teachers is increased while decreasing the score obtained from the scale means that teachers have nonself-determined motivation levels. The reliability coefficient (Cronbach α) of the scale was calculated for each sub-dimension, for the external regulation .86, for the introjected regulation .74, for the identified regulation .88, for the intrinsic regulation .77 was found. Then, confirmatory factor analysis (CFA) was performed to examine the construct validity of the Turkish version of the factor structure of the original form of the Inventory. In this context, it can be said that the “Autonomous Motivation Inventory in Teaching, Turkish version” will contribute to the field as a valid and reliable scale.

Keywords
Teacher motivation, autonomous motivation, scale adaptation
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri