• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


BİREYDEN TOPLUMA ERGİNLENME VE CİNSİYETLERE İLİŞKİN CİNSELLİK TEMELLİ ALGI FARKLILIKLARI
(PUB ESCENCE FROM INDİVİDUAL TO SOCİETY AND SEXUALİTY BASED PERCEPTİON DİFFERENCES REGARDİNG GENDERS )

Yazar : Filiz GÜVEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 60-71
    


Özet
Kaynağı yaşam olan uygulamalar, zaman ve zemin farkı gözetmeksizin; düşünce, tasarım, tutum, davranış, işlem bakımından belli bir ülkenin, bölgenin, bir topluluğun veya bir etnik grubun coğrafyasından ve kültüründen gelen başat dünya görüşü dışında, ana çizgileriyle benzerlik taşıyabilir. Özellikle erginlenme, bireyin toplumsallaşma sürecinde merkezde yer alması ve törensel yönü olması nedeniyle de cinsiyetler arası toplumsal konumlanış farklılıklarının/benzerliklerinin en iyi gözlemleneceği karakteristik bir güce sahiptir. İlkel düşünceyle erginlenme, yaşamsal kriz anıdır ve bireyi bu krizden kurtarmanın yolu, artık geçersiz ve yetersiz duruma gelmiş eski bağlarından uzaklaştırmak ve yeni duruma geçirmekle mümkün olabilir. İlkel zamanlarda olduğu gibi yaşamsal dönüşüm, hemen hemen her toplumda “kan” ile aracılanmıştır. Sünnet kanı, aybaşı kanı, bekâret kanı vb. aracılar bireysel dönüşüme sembolik olarak destek vermekle beraber, toplumsal düzeyde aynı unsur olarak kabul edilmemiştir. Kan merkezli oluşan farklılığın, toplumsal cinsiyet temelli olduğu varsayımından hareketle, bu çalışma: erginlenme bağlamında bekâret, aybaşı ve sünnet etrafında cinsiyete ve cinselliğe dayalı algıyı, toplumsal cinsiyet rolleri etrafında incelemeyi hedeflemektedir

Anahtar Kelimeler
Erginlenme, toplumsal cinsiyet, cinsellik, kadınlık, erkeklik

Abstract
Implementations, whose source is life, can bear a resemblance with the base lines out of the dominant world-view that comes from the geography or culture of a certain country, region, community or ethnic group regardless of time and place difference in terms of idea, design, attitude, behavior, process. Puberty, particularly, has the characteristic power of not only observing intersexual social positioning differences/similarities also because it has a ceremoni alside as well as the individual’s being in the center during the socialization process. Pubescence within primitive thought is a moment of vital crisis and the way of keeping away the individual from this crisis can be possible by moving away from his/her old ties that has become invalidand insufficient and by bringing the individual into a new condition. This can only be done via cosmogonic imitation and cosmogonic factors. The biological conversion is ensured within blood in almost all societies as in primitive times. The circumcision blood, menstrual blood, chastity blood etc. are not accepted as the same factors on the social level and there have been some acceptance differences among them while being supportive of the individual conversion symbolically. Based on the assumption that this blood-based difference is based on gender, the study aim sto analyze the perception based on the gender and sexuality around the chastity, menstruation and circumcision in the context of pube scence by also taking into consideration the social roles that the society attributes to genders

Keywords
Pubescence, Gender, Sexuality, Femininity, Masculinity
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri