• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


EMİRHAN YENİKİ’NİN TUGAN TUFRAK (DOĞDUĞUM TOPRAK) VE EYTELMEGEN VASİYET (SÖYLENMEMİŞ VASİYET) ADLI ESERLERİNDE KUŞAK ÇATIŞMASI TEMASI
(CONFLICT OF GENERATIONS THEME IN AMIRHAN YENIKI’S FICTIONS; HOMELAND AND UNTOLD WILL )

Yazar : Gözde GÜNGÖR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 85 93
    


Özet
1960 sonrası dönemde Kazan-Tatar Edebiyatı nesrinde yeni bir edebi yönelim görülür. Sovyet Edebiyatı’nda Krestyanskiy Realizm (Крестьянский реализм) olarak adlandırılan bu akıma Tatar Edebiyatı’nda “Avıl Realizmi” (Köy Realizmi) denmiştir. Köy realizmi akımında içerik olarak köylünün gündelik yaşantısı betimlenir ve toplumsal sorunlar köy hayatı hudutları dâhilinde dile getirilir. Büyük VatanseverlikSavaşı devri edebiyatında cephe önünde ya da gerisinde yaptıklarıyla yüceltilen “fedakâr Sovyet yurttaşı” yerinibu devir edebiyatında “fedakâr köylü”ye bırakır. Köy hikâyesi bir edebi tür olarak mevcut siyasi ideoloji sınırları dâhilinde eleştiri özgürlüğü tanımakla birlikte içerik bakımından özellikle milli meselelere değinme imkânı sağladığı için Tatar yazarlar tarafından benimsenmiştir. Emirhan Yeniki 1960 sonrası Kazan-Tatar edebiyatında köy hikayesi türünde eserler kaleme almış Tatar nasirlerinden biridir. Onun Rehmet İpteşler” (1951-52) adlı hikayesi bu türün ilk örneği olarak kabul edilmektedir. Bu hikayeyi, Tugan Tufrak” (Doğduğum Toprak) (1959), Eytelmegen Vasiyet (Söylenmemiş Vasiyet) (1965) ve Maturlık (Güzellik) (1964) adlı eserleri takip eder. Bu eserler arasından Tugan Tufrak ile Eytelmegen Vasiyet adlı eserlerinde Emirhan Yeniki kuşak çatışmasını tema olarak seçmiştir. Makalede temanın eserlerde işlenişi ve eserlerde bu tema üzerinden ele alınan toplumsal meseleler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Emirhan Yeniki, Köy Realizmi, Kazan-Tatar edebiyatı, Eytelmegen Vasiyet, Tugan Tufrak

Abstract
A new literary movement was observed in Kazan-Tatarian prose after 1960. Tatar literature translated this literary movement as “avıl realizmi” (village realism) from Russian language named Крестьянский реализм (peasant realism). In this genre, the daily life of the village and the peasant is described and social problems are handled as a part of village life. Idealized characters of fiction changes according to the content: A typical character in Great Patroitic War - literature “Self sacrificing citizen” is replaced to “self-sacrificing peasant”. Village prose genre provided freedom of criticism within the limits of political ideology. But many Tatar authors chose it in particular because it provided the opportunity to address the national issues of Tatars. Amirhan Yeniki is one of the authors who wrote works based on the peasant realism movement. His work called “Thanks, Friends” is accepted as the first sample of this literary genre. This work is followed by the literary works called “Homeland” (1959), “Beauty” (1964) and Untold Will (1965). In these two works Yeniki chose conflict of generation as a theme. In this article, the theme will be discussed in the works and social problems related with this theme evaluated in these works.

Keywords
Amirhan Yeniki, Peasant Realism, Kazan-Tatar Literature, Untold Will, Homeland.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri