• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KAZAKİSTAN TURİZMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞME PERSPEKTİFLERİ
(CURRENT SITUATION OF TOURISM AND PROSPECTS OF KAZAKHSTAN )

Yazar : Nurzhan ABİSHOV  Kurban ÜNLÜÖNEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 99-109
5247    4368


Özet
Gelişmiş ülkeler incelendiğinde turizmin gelişmesi öncellikle iç turizmin gelişmesine bağlı olduğu görülmektedir. Tüm ülkelerin iç turizmi, milli gelirin ülke içinde dağılımı neticesinde ekonomiyi dengelemektedir. Bununla beraber ülke ekonomisine uygun çeşitli turistik faaliyetlerin gelişmesine de olanak sağlamaktadır. Bu araştırmanın hedefi, Kazakistan turizminin mevcut durumunu meydana çıkarmak ve öncü yönlerini belirleyerek, önemli uygulama alanlarını tespit etmektir. Çalışmanın sonuçları, bölgede turistik alanın geliştirilmesine, çeşitli milli projelerinin uygulanmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, piyasa ekonomisi kapsamında bölgedeki turistik faaliyetlerde bulunan yerel kurum ve kuruluşların, turizm alanı uzmanlarının, üst düzey yöneticilerin ilgisini çekebilir. Bunun yanı sıra çalışmanın bazı bölümleri, şirket kadroları yetiştirme ve yüksekokul öğrencilerinin eğitim derslerinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler
Turizm, değerlendirme, turizmin öncü yönleri, gelişme perspektifleri.

Abstract
Considering the development of modern tourism in some countries, the development of tourism should be oriented to domestic tourism in the first place. All countries domestic tourism, is compensating the economy as a result of the national income distribution in the country. However, it enables a variety of tourist activities suitable to the development of the national economy. The aim of this study, reveal the current state of Kazakhstan tourism and identifying the pioneer aspects, is to identify important areas of application. Results of this study will assist in the development of tourist areas vnd implementation of various national projects. In addition, this study may interested the local institutions wich located in the tourist activities, tourism domain experts and senior executives. As well as some parts of the work, can be used in training the company staff and in courses of üniversityes.

Keywords
Tourism, assessment, vanguard aspects of tourism, development prospects.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri