English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimSESLI KITAP OKUMA ETKINLIĞINDE, ANNENIN KÜLTÜREL SERMAYESININ ÇOCUĞUN OKUL ÖNCESI OKURYAZARLIK GELIṢIMINE ETKISI
(THE INFLUENCE OF MOTHER’S CULTURAL CAPITAL ON DEVELOPMENT OF CHILD’S PRESCHOOL LITERACY IN BOOK READING ACTIVITY )

Yazar : Oğuz EMRE    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 235-255
3372    2401


Özet
Ara?tırmanın amacı, sesli kitap okuma etkinliğinde annenin kültürel sermayesinin çocuğun okul öncesi okuryazarlık geli?imine etkisini incelemektir. Nitel ara?tırma özelliği ta?ıyan bu ara?tırmada, durum çalı?ma deseninin alt modeli olan bütüncül çoklu durum deseni kullanılmı?tır. Ara?tırmanın çalı?ma grubu, ölçüt örneklem yöntemine uygun olarak seçilmi?tir. Ara?tırmanın katılımcıları, Almanya’da ya?ayan ve farklı eğitim ve sosyoekonomik düzeye sahip 6 Türk kökenli anne ve onların okul öncesi dönemdeki çocuklarından olu?maktadır. Annelerin çocuklara sesli kitap okuma sürecini ev ortamında incelemek için, gözlem türlerinden yapılandırılmamı? labaratuvar çalı?ması kullanılmı?tır. Çalı?mada, ayrıca annelerle görü?me yapılmı?tır. Bu görü?mede, annelerin sesli kitap okuma ile ilgili görü?leri alınmı?tır. Gözlem sonucunda elde edilen veriler, sosyal dizi analizi (social sequence analysis) yardımıyla, annelerle yapılan görü?mede elde edilen veriler de betimsel analiz kullanılarak çözümlenmi?tir. Araştırmanın bulgularına göre; okul öncesi okuryazarlık geli?iminde önemli rol oynayan sesli kitap okuma yöntemi, annelerin kültürel sermayelerine göre farklılık gösterdiği saptanmı?tır. Kültürel sermayesi yüksek olan annelerin, kültürel sermayesi dü?ük annelere göre sesli kitap uygulamasıyla çocuğun okul öncesi okuryazarlık geli?imine daha iyi katkı sağladıkları sonucuna ula?ılmı?tır.

Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi Okuryazarlık, Aile Okuryazarlığı, Kültürel Sermaye, Sesli Kitap Okuma, Türk Aileleri

Abstract
The study aims to examine influence of mother’s cultural capital on development of child’s preschool literary in book reading activity. In this qualitative research, integrated multi-state pattern, a sub-model of case study pattern, was used. Sample group of the study was selected based on the criterion sampling method. Participants of the study consist of 6 Turkish families who live in Germany and have different level of education and socio-economy and their preschool children. In order to observe the process of mothers reading books orally for their children at home, unstructured laboratory study was used from among the types of observation. In the study, interviews were held with the mothers as well. During these interviews, opinions of mothers on book reading were obtained. The data obtained as a result of observation was analysed using the social sequence analysis method, while the data obtained from interviews with mothers was analysed using the descriptive analysis method. According to findings of the study, the method of book reading, which has an important role in preschool literacy development, varies by cultural capitals of the mothers. It is concluded that mothers who have a high cultural capital make better contribution to preschool literacy development of the child through book reading practice compared with mothers who have low cultural capital.

Keywords
Preschool Literacy, Family Literacy, Cultural Capital, Book Reading, Turkish Families

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri