• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KAZAK EDEBİYATINDA “DEVE” ALGISI (YASSI BURUN VE BEYAZ DEVE HİKÂYELERİ ÖRNEĞİNDE)
(THE PERCEPTION OF “CAMEL” IN KAZAKH LITERATURE (IN THE EXAMPLE OF YASSI BURUN AND BEYAZ DEVE) )

Yazar : Samet AZAP    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 67-78
5135    4861


Özet
Edebiyat, toplumsal hayata yön veren bireyi ve toplumu ontolojik olarak sağaltan bir değerdir. Yazarlar ise yazdıkları eserlerle toplumun deneyimlediği olayları yansıtma görevi görerek toplumun gelişmesine ivme kazandırır. Kazak yazarlar, diğer Türk dünyası yazarları gibi Çarlık ve Sovyet Rusya zamanında sürgün, sansür ve katliamlara şahit olmuşlardır. Birçok yazar belleklerinde yaşanan bu tahribatı, devrin kırılgan yapısı sebebiyle simgelerin arkasına sığınarak anlatmaya çalışmışlardır. Yazarların arkasına sığındıkları bir simge de Türk dünyasında önemli bir yeri olan “deve”dir. Göçebe yaşam süren Kazak halkı, Stalin döneminde yerleşik yaşama geçirilmek istenmiştir. Bu süreçte “kolektifleştirme” adı altında yapılan katliamlarda Kazak nüfusunun yarısı erimiştir. Deve, bu bağlamda temsil ettiği değer bakımından önemlidir. Kazak halkının “Ruslaştırılma” ve “kolektifleştirilmesi” süreçlerinde halkının sesi olmuş ve yazarlar tarafından simgeleştirilmiştir. Makalenin girişinde devenin Türk ve Kazak kültüründeki yerine değinilmiş ve deve ile ilgili söz varlığına yer verilmiştir. İnceleme kısmında ise, Gabit Müsirepov’un “Yassı Burun” hikâyesinde “deve’den domuz’a giden süreç” ile Kazak halkının “Ruslaştırılması” arasında anlam ilgisi kurulmaya çalışılmıştır. Sabit Dosanov’un “Beyaz Deve” hikâyesinde Kazak halkının “yurtsuzluk itkisi” incelenerek Rusların Kazak halkını öz vatanlarına yabancılaştırmak istemeleri ile beyaz devenin vatanından koparılması arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Kazak Edebiyatı, Deve, Ruslaştırılma, Kolektifleştirilme

Abstract
Literature is a merit that heals individuals and society giving direction to social life ontologically. Writers accelerate the development of the society as reflecting the events experienced by the society with the works the writers wrote. Kazakh writers, like the other writers of the Turkish World experienced exiles, censors and slaughters in the Tsarist and Soviet Russia era. A lot of writers tried to explain this devastation experienced in their memories as disguising symbols on the ground of the delicate structure of the period. Another symbol that writers disguise is ‘ Camel’ having the importance in the Turkish World. Kazakh folk leading a nomad life were forced to have settled life in Stalin era. One half of Kazakh population were melted away in the massacre named ‘Collectivise’in this process. Camel is significant in terms of representing its value in this context. It gained an importance and symbolized by the writers in the process of the Russianise of Kazakh folk and collectivise. In the introduction of the article, the value of Camel in Turkish and Kazakh culture was mentioned and the lexıcology related to camel was cited. In research department, it was tried to find a meaning relavance between the process going from the camel to pig in the ‘ Yassı Burun’ Story of Gabit Müsirepov and the russianise of Kazakh folk . It was tried to establish a relationship between the demand of alienation of Russians about Kazakh folk against their homeland and the separation of the‘Beyaz Deve’ as examining the homeless urge of Kazakh folk in the ‘Beyaz Deve’ story of Sabit Dosanov.

Keywords
Keywords: Turkish Wold, Kazakh Literature, Camel, Russianise, Collectivise.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri