• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Servet-i Fünûn Devrinde Moda Olgusunun Kadın Kıyafetine Etkisi
(Effect Of Fashion Phenomenon On Women’s Clothing In Age Of Servet-i Fünun )

Yazar : Nergiz GAHRAMANLI    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :
3981    3027


Özet
Özet Osmanlı İmparatorluğu askeri ve ekonomik olarak zayıflayınca Batı’ya yönelir. Bu dönemde III. Selim ve II. Mahmut tarafından bir takım ıslahatlar yapılır. İlân edilen Tanzimat fermanı ile ülkede önemli değişiklikler yapılmaya başlanır. İlk yıllarda devlet kurumlarında başlayan değişme hukuk, eğitim ve kültür alanlarına da yansır. Özellikle, Tanzimat’tan sonra kendini gösteren modernleşme toplumun değişmesine sebep olur. Bu değişim toplumun her kesiminde kendini göstermeye başlar. İlk önce mekanlarda başlayan değişme, daha sonra kişilerin kullandıkları Avrupaî ürünlerde ve kıyafette kendini gösterir. Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan değişimle birlikte moda kavramı üzerinde durulur. Tanzimat öncesi ve sonrasında değişen kıyafet modası bir takım çeşitliliği ortaya çıkarır. Mekân, eşya vb. unsurlar gibi kıyafet de bu değişimden etkilenir. Kıyafet modelinden, kumaşın desenine kadar bir takım yenilikler göze çarpmaya başlar. Dergilerde yer alan moda olgusunun varlıklı kesim arasında yer aldığı görülür. İstibdat baskısı yüzünden dışa açılamayan içe kapanan Servet-i Fünûncular bu değişimleri romanlarında bütün açıklıklarıyla anlatırlar. Servet-i Fünûn devrinin önemli romancılarından Halid Ziya ve Mehmet Rauf, Batı’yı tanıyan, bilen yazarlar olarak, romanlarında olayları, kişileri, tasvirleri, kıyafeti gerçekçi bir biçimde kaleme alırlar. Toplumun Batılılaşma dönemlerini göstermek isteyen yazarlar, romanlarında kıyafetin nasıl değişime uğradığını işlerler. Bu çalışmada, değişen kıyafet modasının romanlara ne şekilde yansıdığı ve bu değişimden nasıl etkilendiği anlatılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Servet-i Fünûn, kıyafet, roman, batılılaşma, moda, Tanzimat.

Abstract
Abstract The Ottoman Empire tends to the West when he becomes weak in military and economic aspects. In this term, a set of reforms are made by Selim III and Mahmut II. Thanks to the declared Tanzimat Edict (imperial edict of reorganization), important changes are started to be made in the country. Change starting in the State institutions in the first years reflects on law, education and culture areas as well. Especially modernization, which shows itself after the Tanzimat, causes change in the society. This change starts to show itself in every part of the society. Change firstly starting in spaces later shows itself in European style products and dresses used by people. It’s focused on the fashion concept together with change turning up in the Ottoman Empire. Clothing fashion varying before and after the Tanzimat (age of reforms) reveals a set of

Keywords
Servet-i Fünun, clothing, novel, westernization, fashion, Tanzimat.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri