• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN AÇILAN LİSE YAZ OKULU PROGRAMLARININ ÖĞRENME STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF HIGH SCHOOL SUMMER SCHOOL PROGRAMS OFFERED BY UNIVERSITIES IN TERMS OF LEARNING STYLES )

Yazar : Ayşin KAPLAN SAYI    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 151-162
1042    1436


Özet
Bu çalışmanın öncelikli amacını üniversitelerin açtıkları programların Kolb öğrenme stilleri açısından incelenmesi oluşturmaktadır. Bu sebeple 2015-2016 öğretim yılı yaz döneminde üniversitelerin lise yaz okulu programlarında açtıkları dersler incelenmektedir. Çalışmanın ikinci amacı ise, İstanbul Aydın Üniversitesinde açılan lise yaz okulu programına katılan öğrencilerin baskın öğrenme stilleri açısından programda açılan derslerin incelenmesidir. Araştırmada karma yöntem araştırma desenlerinden gömülü (içeyerleşik) desen kullanılmış olup; nitel yöntem ön planda nicel yöntem ise ikinci plandadır. Araştırmanın nitel kısmında; lise yaz okulu programlarındaki derslerin öğrenme stillerine göre sınıflandırılması için araştırmacı tarafından oluşturulan ‘’Kontrol Listesi’’ kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında ise 2015-2016 öğretim yılı yaz döneminde İstanbul Aydın Üniversitesinde yürütülen lise yaz okulu programına katılan öğrencilerin baskın öğrenme stillerini belirleyebilmek amacıyla, Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kolb (1985) öğrenme stili envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın nitel kısmının örneklemini 2015-2016 öğretim yılının yaz döneminde açılan 11 üniversitenin lise yaz okulu oluştururken; nicel kısmının örneklemini ise İstanbul Aydın Üniversitesi lise yaz okulu programına katılan 14-17 yaş arasında 42 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak; yüzde ve frekans olarak sunulmaktadır. Bu kapsamda ulaşılan 11 üniversitenin en çok ayrıştıran (n=131) ve en az yerleştiren (n=81) öğrenme stiline yönelik derslere yer verdiği görülmüştür. İstanbul Aydın Üniversitesinde hazırlanan lise yaz okulu programına katılan öğrencilerin baskın öğrenme stilleri ile programda verilen derslerin dağılımı arasında tutarlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Zenginleştirilmiş Eğitim, Lise Yaz Okulu, Öğrenme Stilleri

Abstract
The primary focus of this study is to examine the programs of summer high schools organized by universities according to Kolb learning styles. Thus, the lessons of the summer programs presented in 2015-2016 are assessed. Another focus of the study is to research the relation of Istanbul Aydin University Summer High School program with regards to summer school students’ learning style. At this study, embedded design- one of the designs of mixed method- used. The quantitative method is prioritized and the qualitative method is at a later place at the study. At the quantitative part of the study, for categorizing the lessons of summer programs according to the learning styles, the checklist used formed by the researcher. At the qualitative part, Kolb learning style inventory (1985) which is adapted into Turkish by Askar and Akkoyunlu (1993) used. The samples are 11 summer schools of universities and 42 students aged between 14-17 who participated Istanbul Aydın University Summer School Program. Data’s are presented as percent and frequency by using descriptive analysis method. Within this framework, 11 university opens lectures mainly for converging learning style (n:131) and they open lectures the least for accomodating learning style (n:81). Also, there is a consistency between Istanbul Aydin University summer program and participants’ learning styles.

Keywords
Enrichment in Education, Summer High School, Learning Styles
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri