English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimDEDE KORKUT HİKÂYELERİNİN KOHLBERG’İN AHLAK GELİŞİM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ
(EXAMINING DEDE QORQUT STORIES ACCORDING TO KOHLBERG’S MORAL DEVELOPMENT THEORY )

Yazar : Emre DAĞAŞAN  Devrim Erginsoy OSMANOĞLU, Selma Erdağı TOKSUN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 163-181
121    167


Özet
Geleneksel ahlak eğitimi yaklaşımlarına göre, ahlak iyi ve kötü huylar paketinden oluşur. Kohlberg, son dönem ahlak eğitimcilerinden; felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanlarını, ahlak eğitimi anlayışında sentezleyebilen bir teorisyendir. Ahlakın nasıl geliştiğine dikkat çeken ve somut çalışmalar ortaya koymak isteyen Kohlberg, araştırmasını ahlaki ikilemler barındıran hikâyeleri çocuklara vererek ve onlara bu durumlarda nasıl tepkide bulunacaklarını sorarak oluşturmuştur. Çeşitli kahramanların yer aldığı hikâyeler ders kitaplarına, zaman zaman çizgi filmlere ve filmlere konu olmaktadır. Bu hikâyeler yetişkin ve çocukların ilgilerini çekmekte, ahlaki değerlere ilişkin tartışma ortamı için iyi birer kaynak oluşturmaktadır. Kitapların ve Edebi eserlerin önemi dikkate alındığında Türk toplumunun kültürel değerlerini yansıtan en önemli eserlerden birini de ortak geçmişin, kültürün, Türk milletinin eseri olan Dede Korkut Hikâyeleri oluşturduğu görülmektedir. Bu araştırmada tüm dünyada kabul görmüş olan Kohlberg’in ahlaki gelişim aşamaları dikkate alınarak Dede Korkut Hikâyelerinde görülen ahlaki gelişim aşamaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada tarama modeli, verilerin analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Genel hatlarıyla değerlendirildiğinde incelenen hikâyelerde gelenek öncesi ve geleneksel düzey davranışların daha fazla işlendiği ancak gelenek ötesi davranışlara dönük mesajların sayıca az olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Ahlak eğitimi, Dede Korkut Hikâyeleri, Kültürel Değerler.

Abstract
According to the approaches of traditional moral education; morality consists of a package of good and bad habits. Kohlberg is one of recent moral educators and a theoretician synthesizing the areas of philosophy, psychology and sociology with sense of moral education. Drawing attention to how morality develops and intending to present concrete studies; Kohlberg conducted his research by giving stories with moral dilemmas to children and asking them how they would react in such circumstances. His stories that contain various heroes are used in school books and even cartoons and movies from time to time. These stories catch the attention of adults and children and create a good resource for discussion environment related to moral values. Considering the importance of books and literary works, it is seen that Dede Korkut Stories, a work by the common past, culture and the Turkish nation, comprise one of the most important works reflecting the cultural values of the Turkish society. In this study, it was tried to determine the moral development stages in Dede Korkut Stories based on Kohlberg’s moral development stages that are accepted in the whole world. The study was conducted by using survey model and the data were analyzed by using descriptive analysis method. Evaluating in general terms, it was observed that the stories mainly involved pre-conventional and conventional behaviors; however, there was a limited number of messages regarding post-conventional behaviors.

Keywords
Moral education, Dede Korkut Stories, Culturel Values.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri