English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimŞIMALİ AZƏRBAYCANIN QARABAĞ REGİONUNDA KİTAB İŞİ VƏ MƏTBUAT (XIX – XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ)
(BİBLİOLOGY AND PRESS IN THE KARABAG REGION OF NORTHERN AZERBAIJAN (XIX - BEGINNING OF XX CENTURIES) )

Yazar : Rena BAHIŞOVA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 69-84
151    190


Özet
XIX əsr Azərbaycanın yazı mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsində mühüm dövr kimi qiymətləndirilir. Kitab işi və kitabçılıq ənənəsi dövrün mədəniyyətinin önəmli hissəsini təşkil edir. Kitab sənətinin inkişaf etdirilib yayılması üçün həmin dövrdə mətbəələr fəaliyyətə başladı. Araşdırmalardan məlum olur ki, o dövrdə Şimali Azərbaycanda Bakı və Şuşadan başqa heç bir yerdə mətbəə yox idi. XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan kitab nəşri tarixində yeni mərhələ başladı. Elmin müxtəlif sahələrinin inkişafı ilə əlaqədar kitaba olan təlabat mətbəələrin sayının artmasına səbəb olmuş, onların maddi-texniki bazası möhkəmlənmiş, yüksək çap texnikası ilə təchiz edilmişdi. Kitabçılıq sənətinin inkişafı və məktəblərin yaranması xalqın savadlanmasında mühüm rol oynayan ictimai və məktəb kitabxanalarının yaranmasına gətirib çıxartdı. XIX əsrin ortalarından başlayaraq dünyada baş verən proseslər, Rusiya imperiyasının daxilindəki hadisələr fonunda Azərbaycan xalqının milli dirçəliş yoluna qədəm qoyması milli mətbuatımızın təşəkkülünə rəvac verdi. Milli mətbuatın təşəkkül tapması ictimai-milli şüurumuzun inkişafı ilə eyni tarixi mərhələyə təsadüf edir, Milli mətbuat dövlət və dövlətçilik ideyalarının formalaşması, ictimai münasibətlərə hazırlanmasında əvəzolunmazdır rola malikdir.

Anahtar Kelimeler
Şimali Azərbaycan, Qarabağ regionu, kitab isi, kitabxana, mətbuat

Abstract
XIX век считается важным периодом в развитии азербайджанской письменной культуры. Традиции книгоиздательства являются особенной частью культуры этого периода. В это время для развития издательского дела начали функционировать типографии. Как становится известно из исследований, в Северном Азербайджане, кроме городов Баку и Шуша, не существовало типографий. С началом ХХ века в истории издательского дела в Азербайджане начинается новый период. Развитие различных отраслей науки и потребность в книгах обусловили рост числа типографий и укрепление их материально-технической базы. Развитие издательского дела и школьного строительства привели к созданию общественных и школьных библиотек, сыгравших особую роль в просвещении народа. Вступление азербайджанского народа на фоне процессов, происходивших в мире и в Российской империи, начиная с середины XIX века, на путь национального возрождения дало толчок к созданию национальной печати. Появление национальной печати и развитие общественно-национального самосознания приходятся на один тот же исторический промежуток. Национальная печать играет незаменимую роль в формировании идей государственности и формировании общественных отношений.

Keywords
Северный Азербайджан, Карабагский регион, издательское дело, библиотека, медиа

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Mayıs 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  2018 yılından itibaren yayın tarihimizi Mayıs ve Kasım ayları olarak değiştirmiş bulunuyoruz.

  Dergimiz 2018 sayıları Mayıs 2018 ve Kasım 2018 tarihlerinde yayınlanacaktır. 


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri