English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimŞIMALİ AZƏRBAYCANIN QARABAĞ REGİONUNDA KİTAB İŞİ VƏ MƏTBUAT (XIX – XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ)
(BİBLİOLOGY AND PRESS IN THE KARABAG REGION OF NORTHERN AZERBAIJAN (XIX - BEGINNING OF XX CENTURIES) )

Yazar : Rena BAHIŞOVA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 69-84
16    28


Özet
XIX əsr Azərbaycanın yazı mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsində mühüm dövr kimi qiymətləndirilir. Kitab işi və kitabçılıq ənənəsi dövrün mədəniyyətinin önəmli hissəsini təşkil edir. Kitab sənətinin inkişaf etdirilib yayılması üçün həmin dövrdə mətbəələr fəaliyyətə başladı. Araşdırmalardan məlum olur ki, o dövrdə Şimali Azərbaycanda Bakı və Şuşadan başqa heç bir yerdə mətbəə yox idi. XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan kitab nəşri tarixində yeni mərhələ başladı. Elmin müxtəlif sahələrinin inkişafı ilə əlaqədar kitaba olan təlabat mətbəələrin sayının artmasına səbəb olmuş, onların maddi-texniki bazası möhkəmlənmiş, yüksək çap texnikası ilə təchiz edilmişdi. Kitabçılıq sənətinin inkişafı və məktəblərin yaranması xalqın savadlanmasında mühüm rol oynayan ictimai və məktəb kitabxanalarının yaranmasına gətirib çıxartdı. XIX əsrin ortalarından başlayaraq dünyada baş verən proseslər, Rusiya imperiyasının daxilindəki hadisələr fonunda Azərbaycan xalqının milli dirçəliş yoluna qədəm qoyması milli mətbuatımızın təşəkkülünə rəvac verdi. Milli mətbuatın təşəkkül tapması ictimai-milli şüurumuzun inkişafı ilə eyni tarixi mərhələyə təsadüf edir, Milli mətbuat dövlət və dövlətçilik ideyalarının formalaşması, ictimai münasibətlərə hazırlanmasında əvəzolunmazdır rola malikdir.

Anahtar Kelimeler
Şimali Azərbaycan, Qarabağ regionu, kitab isi, kitabxana, mətbuat

Abstract
XIX век считается важным периодом в развитии азербайджанской письменной культуры. Традиции книгоиздательства являются особенной частью культуры этого периода. В это время для развития издательского дела начали функционировать типографии. Как становится известно из исследований, в Северном Азербайджане, кроме городов Баку и Шуша, не существовало типографий. С началом ХХ века в истории издательского дела в Азербайджане начинается новый период. Развитие различных отраслей науки и потребность в книгах обусловили рост числа типографий и укрепление их материально-технической базы. Развитие издательского дела и школьного строительства привели к созданию общественных и школьных библиотек, сыгравших особую роль в просвещении народа. Вступление азербайджанского народа на фоне процессов, происходивших в мире и в Российской империи, начиная с середины XIX века, на путь национального возрождения дало толчок к созданию национальной печати. Появление национальной печати и развитие общественно-национального самосознания приходятся на один тот же исторический промежуток. Национальная печать играет незаменимую роль в формировании идей государственности и формировании общественных отношений.

Keywords
Северный Азербайджан, Карабагский регион, издательское дело, библиотека, медиа

Gelişmiş Arama


Duyurular

    DUYURU

    Makale Çağrısı

    Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

    “Kıpçak Özel Sayısı”

     

    Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

    Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

    Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

    folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

    açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

    sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

    üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

    Konular

    Kıpçakların Tarihi

    Kıpçakların Etnik Kökeni

    Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

    Kıpçakların Günlük Hayatı

    Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

    Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

    Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

    Kıpçak Arkeolojisi

    Önemli Tarihler

    Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

    Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

     

    Editörler

    Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

    kutluay.erk@windowslive.com                               

    Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

    bachman@meta.ua

     

    Özel sayı için yayın göndermek isteyen

    yazarların http://www.avrasyad.com adresine

    300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

    yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

    hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


    DUYURU

    Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


    DUYURU

    Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

     


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri