• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


MƏHƏMMƏD FÜZULİNİN “LEYLİ VƏ MƏCNUN” ƏSƏRİNDƏ TƏYİNLƏRİN LİNQVOPOETİKASI
(ATTRIBUTES IN THE WORK OF MAHAMMAD FUZULI "LEYLI AND MACNUN" )

Yazar : Tehmine BEDELOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 122-131
853    1326


Özet
Məqalədə Məhəmməd Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərində işlədilmiş bədii təyinlər təhlil edilir. Füzuli obrazlılıq və bədiiliyin ən yüksək zirvəsində dayanan klassik Şərq ədəbiyyatının nümayəndəsidir. Şairin yaradıcılığında tədqiqata ehtiyacı olan məsələlərdən biri də şairin poetik sənətkarlığı, təfəkkürün yüksək zirvəsi sayılan obrazlar, məcazlar aləminin araşdırılmasıdır. Bu baxımdan Füzuli yaradıcılığında bədii təyinlərin öyrənilməsi də ədəbiyyatşünaslığımız üçün aktual məsələlərdəndir. Məcazın bütün növləri kimi, bədii təyinlərin də bolluğu dilin obrazlılığını şərtləndirən amillərdəndir. Şairin poeziyasında bədii təyinlərin araşdırılması Füzulinin yüksək şairlik məharətindən, yaradıcılığının zəngin məziyyətlərindən xəbər verməklə yanaşı, ümumi filoloji potensialı barədə də aydın təsəvvür yaradır.

Anahtar Kelimeler
Füzuli, “Leyli və Məcnun”, söz, poetika, təyin, istedad, sənətkar.

Abstract
In the article, literary attributes researched which used in "Leyli and Macnun" by Fuzuli. One of the problems which need explanation and more studying of Fuzuli creativity who merit of standing at the highest point of figurativeness and artistry in classical eastern literature is researching of his poetic mastery, the world of metaphors and images which considered highest point of thought. Literary attribute is one of the theme which takes attention for its poetry in poets of Fuzuli. As all kinds of metaphors majority of the literary attributes is one of the stipulating factor of artistry of language. Researching of the literary attributes in his poetry, not only makes clear idea about its philological potensial but also giving information about his rich merits.

Keywords
Fuzuli, "Leili and Majnun ", the word, poetics, the attribute, talent, the poet.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri