• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE – AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNİN SON ON YILI (2006-2016): KARDEŞLİKTEN STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE UZANAN YOL
(THE LAST TEN YEARS OF TURKEY – AZERBAİJAN RELATİONS (2006-2016): PATH FROM BROTHERHOOD TO STRATEGİC COOPERATİON )

Yazar : Ulviyye AYDIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 38-62
866    1589


Özet
Türkiye ve Azerbaycan Avrasya bölgesinin iki önemli ülkesidir. Aralarındaki etnik, dini ve kültürel bağlar nedeniyle bu ülkeler birbirini ―kardeş devlet‖ olarak tanımlamaktadır. Tarihi olaylar yirminci yüzyılın başlarında Türkiye ve Azerbaycan‘ı farklı yönlere sürüklemiştir. Osmanlı İmparatorluğu‘nun parçalanması ile Anadolu‘da Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Rus İmparatorluğu‘nun dağılması sonrasında bağımsızlık ilan eden Azerbaycan ise Bolşevik işgaline maruz kalmış, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak Sovyetler Birliği‘nin bir parçasını oluşturmuştur. Azerbaycan 1991 yılında yeniden bağımsızlığını kazanmış, onu ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Bu makalede yirmi beş yıllık Türkiye-Azerbaycan ilişkileri öne çıkan başlıklarla özetlenerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin 2006-2016 yıllarını kapsayan son on yıllık dönemi üzerinde durulmuştur. Söz konusu dönemin üzerinde durulmasının esas sebebi, özellikle son on yılda iki ülke arasındaki ilişkilerin duygusal zeminden çıkarak yerel, bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında stratejik işbirliğine dönüşmesidir. Tarihi İpek Yolu‘nun canlandırılması girişimleri, özellikle enerjide dışa bağımlı Avrupa Birliği ülkelerinin alternatif kaynak arayışı bağlamında Hazar havzası petrol ve doğalgazını Batı‘ya taşıyacak boru hattı projelerinin başarılı bir şekilde faaliyete başlaması Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmıştır. Çalışmada Türkiye – Azerbaycan ilişkilerinin kısa tarihçesine, bağımsızlık sonrası dönemde imzalanan temel anlaşmalara değinilerek, iki ülke arasında bölgesel ve küresel bağlamda yaşanan gelişmelerin etkisi ile farklı boyutlara ulaşan ilişkiler ele alınmış, ikili ilişkilerin geleceğine yönelik çıkarımlarda bulunulmuştur

Anahtar Kelimeler
Azerbaycan, boru hatları, enerji, stratejik işbirliği, Türkiye, ulaştırma.

Abstract
Turkey and Azerbaijan are two important countries of Eurasia. Because of their ethnic, religious and cultural ties, these countries refer to each other as "brother states". At the beginning of the twentieth century hictorical developments have dragged Turkey and Azerbaijanin different directions. The Republic of Turkey was founded in Anatolia as a result of thedisintegration of the Ottoman Empire. Azerbaijan, which declared its independence after disintegration of the Russian Empire, was exposed to the Bolshevik occupation and constituted a part of the Soviet Union as the Azerbaijan Soviet Socialist Republic. Azerbaijan regained its independence in 1991 and Turkey was the first country that recognized it. This article summarizes the twenty-five years of Turkey-Azerbaijan relations under the prominent headings, focusing on the last ten year relation of these two countries between 2006-2016. The main reason of focusing on this period is that in the last decade the relations between the two countries have shifted from emotional ground to the strategic cooperation in the light of local, regional and global developments. The initiatives for revival of historical Silk Road, especially successful start of operations of pipeline projects, carrying the Caspian basin‘s petroleum and natural gas to the West in the context of the search for alternative sources of energy-dependent European Union countries gave a new impetus for Turkey-Azerbaijan relations. Mentioning the short history of Turkey – Azerbaijan relations and the main agreements signed in the postindependenceperiod, the relations between two countries were discussed that have reached different dimensions with the influence of developments experienced in the regional and global context, and the future of the bilateral relations are predicted in the study

Keywords
Azerbaijan, energy, pipelines, strategic partnership, transportation, Turkey.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri