• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


VARLIK VE MEŞRUİYET KAYNAĞI OLARAK DİN VE İNANCIN DEVLET VE TOPLUM İÇİNDEKİ YERİ: OSMANLI DEVLETİ ÖRNEĞİ
(PLACE OF RELIGION AND FAITH IN STATE AND SOCİETY AS THE SOURCE OF EXISTENCE AND LEGITIMACY: THE OTTOMAN STATE EXAMPL )

Yazar : Mehmet GÜNEŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 343-361
481    919


Özet
Ġnsan topluluklarını idare etmek üzere teĢkil edilmiĢ olan idari ve siyasi yapılar, hitap ettikleri topluluğun maddi ve manevi değerlerini dikkate almak ve buna göre politikalar üretmek durumunda olmuĢlardır. Toplumun inançları, gelenekleri, sosyal ve ekonomik yaĢam tarzları, onları idare eden zümrenin kendi selametleri açısından önemsedikleri alanlar olmuĢ ve yöneticiler bu olgulara uygun idare ve söylem geliĢtirmiĢlerdir. Altı yüz yılı aĢkın bir süre boyunca geniĢ topraklara hükmeden Osmanlı Devleti de bu realiteyi görmüĢ, halkın beklentilerini karĢılamak üzere o halkın değerlerini ve yaĢam biçimlerini dikkate almıĢ ve meĢruiyeti sağlama amacına uygun bir söylem ve icraat geliĢtirmiĢtir. Osmanlı hanedanı ve halkı Türk ve Müslüman olduğu için de Osmanlı idarecileri ve devlet adamları, Türk ve Ġslam meĢruiyet kaynaklarını kullanmaya yönelmiĢlerdi. Bu kaynaklardan en etkili olanı, döneminin yaĢam ve düĢünce anlayıĢı itibariyle din olmuĢtu. Dolayısıyla Osmanlı idarecileri, devletin bekasını sağlamak ve topluma düzen vermek amacıyla dini kavramları, fikirleri, ritüelleri ve kurumları çokça kullanmıĢ ve bu öğeleri siyasetin, bürokrasinin ve toplumu ilgilendiren çeĢitli sosyal ve ekonomik yapıların içine yerleĢtirmiĢlerdi. Dini değerlerin devlet ve siyaset üzerindeki tesirlerini ortaya koymayı hedefleyen bu makalede Osmanlı Devleti’nin siyasi, idari, ekonomik ve sosyal alanlarda kullandığı değerler anlatılmakta; toplumun içinde zamanla geliĢen ve olgunlaĢan, devlet ile toplum arasındaki iliĢkilere yansıyan dini unsurlardan örnekler verilmiĢ ve bu örnekler değerlendirilmiĢtir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Meşruiyet, Din, İslam, Yemin

Abstract
Administrative and political structures which were established to manage human societies, had to take into account the material and spiritual values of the society they addressed and to produce policies according to them. Beliefs, traditions, social and economic life styles of the society had been the areas which the ruling class regarded, for their own favour, and the rulers developed government and discourse according to these facts. The Ottoman State, which had ruled over large territories for more than six hundred years, had seen this reality and paid attention to values and life styles of that people and developed a discourse and practice according to aim of ensuring the legitimacy, in order to satisfy expectations of the people. Since Ottoman dynasty and people were Turk and Muslim, rulers and statesmen led to use the sources of Turk and Islam legitimacy. One of the most influential of these sources in terms of life and thought conception of the period had been the religion. So, The Ottoman rulers used religious concepts, ideas, rituals and foundations too much to provide continuity of state, to design society, and settled these elements into policy, bureaucracy and miscellaneous social and economic structures related to the society. In this article which aims to display effects of religious values on state and policy, the values which The Ottoman State used in political, administrative, economic and social areas are explained; examples of religious elements which were developed and matured in society gradually and reflected on relations among state and society are submitted and these examples are examined.

Keywords
Ottoman, Legitimacy, Religion, Islam, Oath
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri