• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


AHMEDÎ’NİN İSKENDER-NÂME MESNEVİSİNDE BİR AŞK-NÂME: “IŞKIYYÂT-I İSKENDER”
(AN AŞK-NAME IN AHMEDI’S ISKENDER-NAME MATHNAWI: “IŞKIYYAT-I ISKENDER” )

Yazar : Cafer MUM    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 318-342
380    668


Özet
Mesnevi, kafiyenin her beyitte değişmesi ve beyit sayısının da sınırlandırılmamış olması özellikleri nedeniyle uzun manzum metinler için tercih edilen bir nazım şekli olmuştur. Bu durum, tahkiyeye dayalı manzum metinlerde şairlere büyük kolaylık sağlamıştır. Leylâ vü Mecnûn, Hüsrev ü Şîrîn, Yûsuf u Züleyhâ gibi aşkı konu alan manzum hikâyeler hep bu nazım şekliyle yazılmış, hatta mesnevi denilince çoğunlukla bu tür metinler akla gelir olmuştur. Bu makalenin konusu olan Işkiyyât-ı İskender de 14. yüzyıl şairlerinden Ahmedî’nin İskender-nâme adlı mesnevisinde yer alan müstakil bir aşk hikâyesidir. Makalede, Işkiyyât-ı İskender, metin kompozisyonu ve hikâyenin yapısını oluşturan unsurlar yönüyle incelenecek, daha sonra halk hikâyeleri ve masallar ile kimi ortak özelliklerini göstermek bağlamında epizotlar ve motifler yönüyle de değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Mesnevi, Manzum Hikâye, İskender-nâme, aşk-nâme, Ahmedî

Abstract
Mathnawi has been a poetic style that is prefered for long poetic texts since it has rhyme changes in each couplet and the number of couplets aren’t limited. This makes it convenient for poets regarding poetic texts based on narration. Such kind of poetic tales as Leyla and Mecnun, Husrev and Shirin, Yusuf and Zuleyha on love have been written in this style and when it comes to mathnawis, what springs in our minds is such kinds of texts. And Işkiyyat-i Iskender, which is the subject of this article, is a specific tale of love which is in the mathnawi of Ahmedi called İskender-name, a poet of 14. century. In the article, Işkiyyat-i Iskender will be examined regarding textual composition, and structure of the tale and will be evaluated with respect to showing the some shared characteristics of folk tales and legends on view of the episodes and patterns.

Keywords
Mathnawi, poetic tale, Iskender-name, aşk-name, Ahmedi
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri