• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ORTA ASYA TÜRK MİMARİ KÜLTÜRÜNÜN ÇAĞDAŞ BİR YORUMU: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI YAŞAYAN MÜZE PROJESİ
(СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ТЮРКСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ: ПРОЕКТ ЖИВОГО МУЗЕЯ ТЮРКСКОГО МИРА ЭСКИШЕХИРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ОСМАНГАЗИ )

Yazar : Label    Label
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 645-662
406    858


Özet
  Kültür bir milletin kendine has, dili, dini, sanatı, müziği, mimari dokusu, adet ve gelenekleri gibi birçok etkeni kapsayan bir kavramdır. Tarihten günümüze kadar bütün milletler kültürleriyle birbirlerinden ayrılmış, kendilerine ait bir kültür mirası bırakmışlardır. Türk kültürü de Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan bir coğrafya üzerinde, köklü bir geçmişe sahip olan bir kültürdür. Bu bağlamda, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak, dünyaya tanıtmak, Türk halklarının birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek için 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin Kültür Bakanlarının imzalamış olduğu antlaşma ile Türksoy Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı kurulmuştur. Türksoy’un çalışmaları, kuruluşundan bu yana üye ülke devlet başkanlarının himayelerinde yürütülmüş ve her yıl üye devletlerden bir kent Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak belirlenmiştir. Türkiye’den de 2013 yılında başkent olarak seçilen Eskişehir kentinde, Türk dilini konuşan ülkeler arasında ilişkiler kurarak, ortak Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini tanıtmak için birçok bilimsel çalışma ve etkinlik yapılmıştır. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmaların ve etkinliklerin devamlılığını sağlamak, araştırmaları geliştirmek, görsel ve işitsel materyallerle gelecek kuşaklara aktararak kalıcı kılmak ve kültür ekonomisi oluşturarak sürdürülebilirliğini sağlamak için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde interaktif bir Türk Dünyası Kültür Müzesi’nin kurulmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışma kapsamında da, müzenin mimari projelerinin hazırlanma süreci ve mimari konseptin belirlenmesinde esinlenilen Türk kültürüne ait yapısal form ve detaylar anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Türk Dünyası Kültür Mirası, Türki Cumhuriyetleri, Yaşayan müze, Kültür endüstrisi.

Abstract
  Культура нации это уникальное понятие, которое включает в себя множество факторов, таких как язык, религия, искусство, музыка, архитектура, обычаи и традиции. На протежении всей истории, все народы были отделены друг от друга своей культурой и оставили в истории свое собственное культурное наследие. Тюркская культура - это культура которая имеет глубокие исторические корни, географически простирающиеся из Средней Азии в Европу. В связи с этим, чтобы представить миру, и передать будущим поколениям тюркскую культуру, укрепить народы единства и братства в 1993 году со сторон министров культур Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турции был подписан договор и была создана Международная Организация Тюркской Культуры ‘Тюрксой’. Деятельность ‘Тюрксой’ с момента ее создания проводилась под эгидой глав государств членов и каждый год город из государств членов был обозначен как Культурная Столица Тюркского Мира. В 2013 году в городе Эскишехир из Турции который был выбран в качестве столицы, было проведено много научных исследований и мероприятий по содействию традиций и обычаев, для установления отношений между тюркоязычными странами, с общим тюркским языком, культурой, историей и искусством. В целях обеспечения непрерывности научных исследований и мероприятий, для разработки исследований, обеспечения их непрерывности путем передачи визуальных и аудиальных материалов будущим поколениям и установления устойчивости путем создания экономии культуры, был начат проект по созданию интерактивного Музея Культуры Тюркского Мира в Эскишехирском Университете Османгази. В этом исследовании объясняется процесс подготовки архитектурного проекта и архитектурной концепции музея, деталей тюркской культуры и структурных форм которые вдохновили в этом проекте.

Keywords
 Культурное Наследие Тюркского Мира, Тюркские Республики, Живой Музей, Культурная Индустрия
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri