• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ARİSTOTELES: DEVLET-BİREY İLİŞKİSİNDE DEVLETİN ÖNCELİĞİ
(ARISTOTLE: STATE PRIORITY IN STATE-INDIVIDUAL RELATIONSHIP )

Yazar : Label    Label
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 676-683
416    641


Özet
Politika I.2’de Aristoteles devlet-birey arasındaki ilişkiyi parça-bütün ilişkisi olarak tasvir eder. Ona göre; nasıl ki bir bütün parçalarından önce gelirse, devlette kendini meydana getiren birey ve ailelerden önce gelir. Ancak, devletin oluşumundaki tarihsel süreçten ve devletin bireylerden meydana geldiği olgusundan hareketle, Aristoteles’in bu öncelik ilişkisinden kastettiğinin, zaman bakımından bir öncelik olmadığı açıktır. O halde, Aristoteles devletin kendini meydana getiren öğelerden önce geldiğini söylerken neyi kastetmektedir? Birçok yorumcu bu konuyu açıklığa kavuşturmak için, Aristoteles’in Metafizik eserinde yer alan “önce gelen” kavramının çeşitli anlamalarına başvurmuş ve metafizik temelli yorumlar öne sürmüşlerdir. Aristoteles’in Politika’nın başlangıcında devletin doğal gelişimine ve nasıl ortaya çıktığına ilişkin tasviri de bunu destekler niteliktedir. Ancak, bu yalnızca devlet ve birey arasındaki öncelik ilişkisinin ne olamayacağını gösterir. Dolayısıyla, Aristoteles’e göre devletin hangi bakımdan bireyden önce geldiği açık değildir. Aristoteles’in devlete ilişkin söylemlerinde kendi ontolojisinde yer alan kavramları kullanması, Mayhew ve Chen gibi bir çok yorumcuyu söz konusu savı anlamada Aristoteles’in Metafizik adlı eserine yöneltmiştir. Onlara göre, Aritoteles’in aynı kavramları hemPolika’da hem de Metafizik’te kulllanması, Aristoteles’in siyasi ve ontolojik görüşleri arasındaki bağlantıya kanıt teşkil eder. Aristoteles’in Metafizik’te ortaya koyduğu “önce gelme” kavramının farklı anlamlarından hareketle, Mayhew ve Chen Aristoteles’in devletin bireyden önce geldiğini söylerken ne kastettiğini açıklamaya çalışmışlardır. Onlara göre, söz konusu öncelik töz-doğa bakımından önceliğe karşılık gelir. Diğer deyişle, birey devletten bağımsız var olamazken; devlet bireyden bağımsız var olabilir. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere, Aristoteles’in bazı söylemleri devletinde bireyden bağımsız var olamayacağına işaret eder. Bu da Mayhew ve Chen’in yorumu için tehdit teşkil eder. Bununla birlikte, Mayhew ve Chen’in izlediği stratejinin doğru bir strateji olup olmadığı da tartışmaya açıktır. Çünkü Aristoteles’in bilimler arasında yaptığı sınıflandırmada, metafizik teorik bilimler arasında; politika ise pratik bilimler arasında yer alır. Bu çalışmanın amacı, söz konusu yorumların Aristoteles’in savını anlamada yetersiz kaldıklarını göstermektir.

Anahtar Kelimeler
Aristoteles, Devlet, Birey, Aile, Devlet Kuramı

Abstract
In Policy I.2 Aristotle describes the relationship between the state and the individual as part-whole relation. According to that; just as it comes before all its parts, it comes before the individuals and families who bring themselves to the fountain in the state. However, it is clear that Aristotle's reference to this priority relation from the historical process of the formation of the state and from the fact that the state is made up of individuals is not a priority in terms of time. So what does Aristotle mean when he says that the state came before the self-sacrificing things? Many commentators have resorted to various meanings of the concept of "coming first" in Aristotle's Metaphysical work and put forward metaphysical-based interpretations to make this point clear. At the beginning of Aristotle's politics, the state's natural development and how the emergence of it supports this. However, this only shows how the priority relation between the state and the individual can not be. Hence, according to Aristotle, it is not clear from which side the state came before the individual. The use of Aristotle's concepts in his ontology in his discourse on the state, many commentators such as Mayhew and Chen pointed to Aristotle's Metaphysics. For them, Aristotle's use of the same concepts in Hempolika and Metaphysics is evidence of the connection between Aristotle's political and ontological views. Moving from the different meanings of Aristotle's concept of "coming first" in Metaphysics, they tried to explain what Mayhew and Chen meant when Aristotle said that the state came before the individual. For them, the priority corresponds to priority in terms of substance-nature. In other words, while the individual can not exist independently from the state; the state can exist independently of the individual. However, as mentioned above, some of Aristotle's discourses indicate that he can not exist independently in his state. This is a threat to the interpretation of Mayhew and Chen. However, it is also debatable whether the strategy that Mayhew and Chen follow is a right strategy. Because Aristotle's classification among the sciences, metaphysical theoretical sciences, policy is among the practical sciences. The purpose of this study is to show that the interpretations of Aristotle's arguments are insufficient.

Keywords
Aristotle, State, Individual, Family, Theory of State
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri