• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKÇEDE PEKİŞTİRME EDATLARI
(REINFORCEMENT PREPOSITIONS IN TURKISH )

Yazar : Birol İPEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 479-511
521    1019


Özet
Kullanıldıkları yerde anlamı kuvvetlendiren, söze güç katan, anlatımı berraklaştıran, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldıran, daha sağlıklı bir iletişim kurmamıza yardımcı olan edatlara pekiştirme edatları denilmektedir. Pekiştirme görevinde kullanılan edatlar kullanıldıkları yerde anlamı güçlendirirler. Pekiştirme edatlarıyle anlama özel bir incelik, nüans verilmiş olur. Bu anlatım tarzı daha çok kullanılışta ortaya çıkar ve belirginlik kazanır. Yazılı metinlerimizden itibaren Türkçede kullanılan tüm pekiştirme edatları incelenmeye çalışıldı. Çalışmada, edatların pekiştirme görevi üzerinde duruldu. Çalışmamızın giriş bölümünde edat terimi, edatların sınıflandırılması, edatın tanımları, edatların özellikleri, edatların yapıları, pekiştirme ve pekiştirme edatları konusuyla ilgili genel bilgiler verilmiştir. İnceleme bölümünde “Türkçede Pekiştirme Edatları” başlığı altında Tarihi yazı dilinde ve Türk lehçelerinde kullanılan Pekiştirme edatları incelenmiştir. Pekiştirme edatlarının, kökeni, kullanıldığı yerler ve fonksiyonları anlatılarak verilmiştir. Çalışmamızda tespit edilen pekiştirme edatları tablo halinde verildi. İlk tabloda pekiştrme edatlarının lehçelere göre dağılımı verilmiştir. Edatlar alfabetik sıraya göre tabloda gösterildi. Böylece hangi lehçelerde edatın kullanıldığı tablo üzerinde daha iyi görülecektir. İkinci tabloda pekiştirme edatlarının kökeni ve kullanım yerleri verildi. Tabloda toplam 80 pekiştirme edatının lehçelere göre dağılımı verildi. Bu çalışmada Türkçede kullanılan edatların sadece pekiştirme işlevi üzerinde durulmuştur. Şüphesiz bu edatlar, değişik cümlelerde daha başka görevlerde de kullanılmaktadır. Pekiştirme edatlarının görevleri kullanım sırasında ortaya çıkar. Pekiştirme edatlarının çoğu cümle sonuna gelerek anlamı pekiştirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Dil. gramer, sözcük, edat, pekiştirme

Abstract
Prepositions that reinforce the meaning, strengthen the statement, clarify the expression, eliminate misunderstandings and help us to communicate in a healthier way where used are called as reinforcement prepositions. Prepositions that are used for the purposes of reinforcement strengthen the meaning where used. Reinforcement prepositions gives a particular politeness, nuance to the meaning. This style of expression emerges and becomes more pronounced in use. All reinforcement prepositions used in Turkish since our written texts were reviewed. The study focused on the reinforcement duty of prepositions. Introduction section of the study gives general information about the preposition term, classification of prepositions, definitions of preposition, characteristics of prepositions, structures of prepositions, reinforcement and reinforcement prepositions. In the review section the reinforcement prepositions used in the historical written language and Turkish dialects under the heading "Reinforcement Prepositions in Turkish Language". The roots, areas of use and functions of reinforcement prepositions are also explained. Reinforcement prepositions determined in our work were tabulated. First table gives the distribution of dialect reinforcement prepositions. Prepositions are displayed in tablature according to alphabetical order. Thus, in which dialects the preposition is used will be better seen on the table. In the second tablature, the rooting and usage places of reinforcement prepositions were given. In this table, the usage places of reinforcement prepositions will be better understood. In the table we gave a total of 80 reinforcement prepositions by dialect. In the table, a total of 80 reinforcement prepositions are given according to their dialect. In this study, only the reinforcement function of the prepositions used in Turkic was emphasized. Certainly, these prepositions are also used in other tasks in different sentences. The tasks of reinforcement prepositions occur during use. Many of the prepositions of reinforcement come to the end of the sentence, reinforcing the meaning.

Keywords
Language, grammar, word, preposition, reinforcement.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri