• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KUTSAL NESNELER BAĞLAMINDA “ALEM GEZDİRMEK” RİTÜELİ
(THE RITUAL OF CARRYING THE “ALEM” IN THE CONTENT OF SACRED OBJECTS )

Yazar : Filiz GÜVEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 373-381
500    854


Özet
Tarihsel uzam içerisinde toplumu etkileyen bazı olaylar sonucunda ortaya çıkan ritüeller, bir toplum ya da toplumun belli grupları tarafından belirli zaman aralıklarıyla tekrar edilen, sosyal hayatın bilinçdışı temellerini oluşturan önemli sembolik parçalardır. Bu anlamda bir ritüeli incelemek, bilinçdışı yapıların incelenmesi gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Çünkü öznenin zihni ve her türlü kültürel cevap, bilinçdışı yapının içinde ifade edilmeyi bekler. Bu noktada bir ritüeli anlamak, onu etki altına alan bütün unsurlarla birlikte incelendiğinde mümkün olacaktır. Ritüellerin tanım ve yapıları itibarıyla uygulamadaki küçük farklılıklarını; toplumun kesimleri açısından birey ve toplum psikolojisi, kültür aktarımı sırasındaki algı değişiklikleri, bilinçdışı inançları belirlemiştir. Sosyal ve kültürel bir olayı sadece doğuş ve kökleriyle açıklamak yeterli değildir. Aksine, her bir etken toplumun ve kültürün algı sisteminin bütünü içinde açıklanmalıdır. Ritüellerle ilgili sorulan sorulara alınan cevaplar benzerlik gösteriyor olsa da ritüeli uygulayan kişilerin sosyokültürel, sosyo ekonomik ve sosyo politik altyapısı farklılık gösterebilir. Kars-Iğdır illerinde “alem gezdirmek” şeklinde isimlendirilen ritüelin temel formu, belli bir grubu/toplumu etkilemiş bir olay sonucu ortaya çıkmış olmasıdır. Alem Gezdirmek ritüeli adı geçen bölgelerde gerçekleştirilen derleme ve gözlemlerle incelenmiş, söz konusu ritüelin yapısına ve doğumuna yönelik tarihî öğeler/kabullerin yanı sıra toplumsal, kültürel ortamın oluşumuna ve sürdürülmesine katkısı gibi farklı boyutlar/işlevler gözlenmiştir. Bu şekilde yapılmış çalışmalar, öznenin psikolojisinin anlaşılması ile yerel/ulusal kültürel birikimlerin belirlenme aşamasında, verilerin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Alem gezdirmek, ritüel, inanç, Türk kültürü, Ehl-i Beyt

Abstract
The rituals that came up as a result of some events that affect the society in historical space are important symbolic parts which constitute the unconscious bases of social life repeated by certain groups of a society or society at specific time intervals. The mind of the subject and any kind of cultural response wait to be expressed in the unconscious structure. At this point, to understand a ritual can only be possible by examining and analysing of all the elements which have an influence on the ritual. Individual and social psychology in terms of community segments, changes during cultural transfer and unconscious beliefs of a society defined the minor differences in performing the rituals due to their definition and structure. Explaining a social and cultural phenomenon only by its birth and root would not be efficient; therefore, each element should be explained by considering the system of perception of a society and culture. Even though the questions asked about rituals have similar answers, people who perform a ritual may have different types of socio-cultural and socio-political infrastructure. The base form of the ritual which named by Carrying the “Alem” near Kars and Iğdır Provinces has emerged as a result of an event which affects a certain group or a certain society. Carrying the “Alem" has been examined by observations and compilations in areas mentioned above, and besides the historical factors and acceptances about the structure and birth of the ritual, different dimensions and functions of the ritual such as the existence and maintenance of the social and cultural environment have been observed. Such studies may help providing data in the process of understanding the psychology of the subject and identifying the local or national cultural accumulations.

Keywords
Ritual, belief, Turkish culture, mythology, Ehl-i Beyt, Carrying the “Alem"
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri