• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


BİR KAMU POLİTİKASI OLARAK İSTİHDAM POLİTİKALARININ UYGULANMASINDA TÜRKİYE İŞ KURUMU(İŞKUR)’NUN ROLÜ: BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE BİR İNCELEME
(ROLE OF TURKISH EMPLOYMENT AGENCY (İŞKUR) IN THE IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT POLICIES AS A PUBLIC POLICY: A STUDY IN WESTERN MEDITERRANEAN REGION )

Yazar : Dudu Yel YILDIRIM  Elvettin AKMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 563-585
615    878


Özet
İşgücü piyasasının tüm dünyada hızla değişmesi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için işsizlik kavramını önemli bir hale getirmiştir. İşsizlik toplumda ekonomik ve sosyal tahribat yaratmakta ve işsizlikle mücadele tüm ülkelerin gündeminde önemli yer oluşturmaktadır. Ülkeler işsizliği azaltmak, işsizliğin sebep olduğu olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak için çeşitli politikalar uygulamakta ve işgücü piyasasında etkin kamu istihdam kurumlarına önem vermektedir. Türkiye’de istihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizlikle mücadele etmesi görevi verilen Türkiye İş Kurumu aktif ve pasif istihdam politikaları uygulamaktadır. Aktif istihdam politikaları, işsizliğin azaltılması ile istihdamın artırılmasını amaçlayan, işgücü arz ve talebini uyumlaştırmaya çalışan politikalardır. Pasif istihdam politikaları, işsizliğin neden olduğu sosyal sorunları onarmaya çalışan çeşitli gelir destekleridir. Çalışmada istihdam politikaları ve İŞKUR’un uyguladığı politikalar araştırılmış, Batı Akdeniz Bölgesi olarak adlandırılan Antalya, Burdur ve Isparta (TR61 Bölgesi) illerinin işgücü piyasası ve bu illerde İŞKUR tarafından uygulanan faaliyetler yıllar itibariyle incelenmiştir. Yapılan araştırma neticesinde Batı Akdeniz Bölgesinde İŞKUR’un işe yerleştirme faaliyetleri, aktif ve pasif istihdam politika uygulamalarında önemli oranda artış görülmesine rağmen işe yerleştirme oranı düşük olduğu görülmüştür. Bu çerçevede aktif ve pasif istihdam politikalarının birlikte uygulanarak işgücünün desteklenmesi, niteliğinin ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması ve Türkiye’de işsizliğin azaltılması için istihdam politikalarının uygulayıcısı olan İŞKUR’a önemli görevler düştüğü, etkin politika üretmesi ve uygulaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İşsizlik, Kamu Politikası, İstihdam Politikaları, İŞKUR, Batı Akdeniz Bölgesi.

Abstract
The fast change in the labor market all around the world has made the unemployment concept extremely crucial for both developed and developing countries. Unemployment creates economic and social damages in the society which make it an important topic in the agenda of all countries. Governments develop various policies and attach particular importance to effective public employment institutions in the labor market in order to reduce unemployment and eliminate the adverse conditions caused by unemployment. Turkish Employment Agency (İŞKUR), which is assigned by Turkish government to maintain and develop employment and to fight against unemployment, implements active and passive employment policies. Active employment policies are those that aim at reducing unemployment by increasing employment and balance the supply and demand in labor market. Passive employment policies are various income supports trying to repair social problems caused by unemployment. In this study, such employment policies and İŞKUR’s policies were studied, and also the labor market of the provinces Antalya, Burdur and Isparta (TR61 Region) that is coined as “Western Mediterranean Region” were examined as of years together with the activities performed by İŞKUR in such provinces. As a result of the study, it was observed that recruitment rates are still low despite the significant increase in the ratio of active and passive employment policies as well as recruitment activities of İŞKUR in Western Mediterranean Region. Consequently, it was concluded that supporting labor through joint practice of active and passive employment policies and increasing quality and employability and İŞKUR has an important role to play in order to reduce unemployment rate in Turkey as the executor of employment policies of the country and that the agency should develop and implement effective policies for this purpose.

Keywords
Unemployment, Public Policy, Employment Policies, İŞKUR, West Mediterranean Region.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri