• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU

  ORCID Numarası 

  olmayan yazarların

  çalışmaları

  yayınlanmayacaktır.


  DUYURU

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

   


AKILLI TEKNOLOJİLER VE TÜRKİYE'DE YEREL KAMUSAL MESELELERE YANSIMALARI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE YÖNELİK BİR İNCELENME
(SMART TECHNOLOGİES AND REFLECTİONS ON LOCAL PUBLİC ISSUES İN TURKEY: A REVİEW OF METROPOLİTAN MUNİCİPALİTİES )

Yazar : Levent MEMİŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 141-163
122    172


Özet
Bu araştırmada, “akıllı teknolojiler” olarak nitelendirilen nesnelerin interneti (Internet of Things, IoT), sensörler ve büyük oranda bu teknolojilere bağlı olarak ortaya çıkan büyük veri, yerel yönetimler bağlamında ele alınmıştır. Bu kapsamda ifade edilen yeni teknolojik gelişmelerin ve büyük verinin, Türkiye’nin yerel yönetimlerine “nasıl” ve “ne derece” yansıdığı, büyükşehir belediyeleri üzerinden incelenmiştir. Verilerin elde edilmesinde, öncelikle büyükşehir belediyelerinin stratejik planları ve faaliyet raporlarından yararlanılmıştır. Ayrıca büyükşehir belediyelerinin bu konudaki uygulamalarını tespit etmek adına; ilgili belediyelerin web sayfalarından, akademik çalışmalardan, arama motorları aracılığıyla ilgili haberlerden yararlanılmıştır. Elde edilen genel sonuçlara göre büyükşehir belediyelerinde, ulaşım konusu öncelikli sırayı almakla birlikte, ulaşımı takiben; su, enerji ve meteorolojik uygulamaların öne çıktığı tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Nesnelerin İnterneti, Sensörler, Büyük Veri, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye

Abstract
In this research, Internet of Things (IoT) and sensors which is characterized as “smart technologies” and the big data which substantially occurs based on these technologies have been discussed in terms of local governments. The reflection of new technological developments and big data which is expressed within this context, on Turkish local governments “how” and “how much” had been examined on metropolitan municipalities. In obtaining data, strategic plans and activities reports of the metropolitan municipalities were used primarily. Also, in order to determine metropolitan municipalities’ implementations on this subject; related municipalities’ web pages, academic researches and related news by means of search engines were benefited from. According to obtained results, in metropolitan municipalities, it is determined that the subject of transportation gets the primary place, and following transportations, water, energy and meteorological implementations are come to the forefront.

Keywords
IoT, Sensors, Big Data, Metropolitan Municipality, Turkey
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri