• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI BELİRLEYİCİSİ OLARAK BAĞLANMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTİGATİON OF ATTACHMENT STYLES AS MENTAL HEALTH PREDİCTOR İN UNİVERSİTY STUDENTS )

Yazar : Yıldız BİLGE    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1-18
578    1084


Özet
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bağlanma stillerinin çeşitli psikolojik belirtilerle ilişkisinin incelenmesi ve bağlanma stillerinin psikolojik belirtileri yordama düzeyinin belirlenmesidir. İlişkisel tarama yönteminin kullanıldığı çalışma, 17-27 yaş (Ort.=20,54, S=1,36) arasındaki 227 kız (%70,3) ve 96 erkek (%29,7) olmak üzere toplam 323 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Kısa Semptom Envanteri ve Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği uygulanmıştır. Güvenli bağlanma stili bazı psikolojik belirtilerle negatif korelasyon gösterirken, kaçıngan bağlanma stili bazı psikolojik belirtilerle pozitif korelasyon göstermiştir. Kaygılı-kararsız bağlanma stili ile bütün psikolojik belirtiler arasında ise pozitif korelasyonlar saptanmıştır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre kaygılı-kararsız bağlanma stilinin bütün psikolojik belirtiler için en önemli yordayıcı değişken olduğu, güvenli ve kaçıngan bağlanma stillerinin ise bazı psikolojik belirtiler için yordayıcı değişken olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet ve psikolojik yardıma ihtiyaç duyup duymama değişkenleri açısından gruplar arasında fark olduğu bulunmuştur. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde bağlanma stillerinin psikolojik belirtiler için bir risk faktörü olarak değerlendirilebileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
psikolojik belirtiler, bağlanma stilleri, üniversite öğrencileri

Abstract
The purpose of this study was to examine the relation of university students' attachment styles with various psychological symptoms and to level of predicting mental disorders of attachment styles. The study, in which relational screening was used,consisted total 323 university students to be 227 girls (70.3%) and 96 males (29.7%) between the ages of 17-27 years (M=20.54, SD=1.36). Participants were applied Brief Symptom Inventory (BSI) and Three Dimensional Attachment Styles Scale (TDASS). While the safe attachment style showed negative correlation with some psychological symptoms, the avoidant attachment style showed positively correlation with some psychological symptoms. Positive correlations were found between the anxious/ambivalent attachment style and all psychological symptoms. According to the results of the regression analysis, although it was determined that the anxious-ambivalent attachment style was the most important predictor variable for all psychological symptoms, the safe and avoidant attachment styles were predictive variables for some psychological symptoms. In addition, it was found that there was a difference between the groups in terms of variables such as the need for gender and whether psychological help get or not. When the obtained data were evaluated, it was seen that attachment styles could be evaluated as a risk factor for psychological symptoms.

Keywords
psychological symptoms, attachment styles, university students
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri