• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÇİN VE RUSYA’NIN ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ KAPSAMINDAKİ ETKİLEŞİMİ
(THE INTERRACTION OF CHINA AND RUSSIA WITHIN THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION )

Yazar : Seven ERDOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 935-947
389    704


Özet
Soğuk Savaşın bitmesi yalnızca uluslararası sistemi etkilemekle kalmamış, aynı zamanda sistemdeki kilit aktörler arasındaki ikili ilişkilerde de değişimi beraberinde getirmiştir. Bu ortamda, Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin doğasında da, özellikle ABD’nin tek güç olma politikasına tepki olarak, büyük bir değişim gözlenmiştir. Son otuz yıl içinde işbirliği iki aktör arasındaki ilişkinin baskın unsuru haline gelmiştir. Rusya’nın Orta Asya’da kaybolan etkisini yeniden inşa etme girişimleri, bölgenin ekonomik potansiyelinden faydalanma isteğindeki Çin tarafından tehdit olarak algılanmamıştır. 2001 yılında Şangay İşbirliği Örgütünü kurarak taraflar, Orta Asya özelindeki işbirliklerine bölgedeki aktörleri de içererek gelişen yasal bir zemin kazandırmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemde Orta Asya özelinde Çin-Rus ilişkilerine odaklanan bu çalışmada, iki aktörün Şangay İşbirliği Örgütü kapsamındaki etkileşimleri merkezi konumdadır. Çalışma dâhilinde ilk olarak Şangay İşbirliği Örgütünün oluşum ve gelişim süreci üzerinde durulmaktadır. İkinci olarak ise Şangay İşbirliği Örgütü içinde bu iki aktör arasındaki denge ve etkileşim ele alınmaktadır. Çalışmada, Şangay İşbirliği Örgütünün gelecekteki başarısının, Çin ve Rusya’nın çıkar çatışmalarının işbirlikleri üzerindeki etkisini en aza indirmelerine bağlı olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çin, Rusya, Şangay İşbirliği Örgütü, Orta Asya

Abstract
The end of Cold War didn’t only put its mark on the international political system, but also it caused a great difference in the bilateral relations between the important actors of the system. The nature of the relations between Russia and China has changed significantly under these conditions, especially in response to the USA’s claims for a worldwide hegemony. In the last three decades, the cooperation has become the central feature of this relation. The Russian dream for revitalizing her lost hegemony in the Central Asia in the post-Cold War setting hasn’t seen as a threat by China willing to utilise from the economic potential of the same region. By establishing the Shanghai Cooperation Organization in 2001, the parties gave a formal institutional basis to their cooperation in the Central Asia and enriched their cooperation efforts by integrating the regional actors into the play. This study aims to elaborate on the Russia-China relations in the post-Cold War setting by putting their cooperation under the framework of the Shanghai Cooperation Organization to the centre. In this scope, the formation and development processes of the Shanghai Cooperation Organization are examined in the first part. The balance and interaction between the actors within the framework of the Shanghai Cooperation Organization is elaborated in the second part. The study concludes that the future of the Shanghai Cooperation Organization will base on the success of Russia and China in mitigating the negative influences of their conflicting interests on their cooperation.

Keywords
China, Russia, Shanghai Cooperation Organization, Central Asia
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri