• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KAMU YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN TOPLUMSAL ALGISI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
(SOCIAL PERCEPTION OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN PUBLIC ADMINISTRATION: A FIELD RESEARCH )

Yazar : Sinan YAZICI    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 295-317
613    812


Özet
Yönetişim modelinde, devlete veya kamu yönetiminde düşen ana rol; karar alan, uygulayan, yönlendiren ve yöneten olmaktan ziyade, toplumun tüm aktörlerinin karşılıklı etkileşim içinde politika belirleyen, planlayan, uygulayan ve denetlenen çok taraflı yönetim sürecine katalizör olmaktır. Yönetişim; kamu yönetim modelinden ziyade, kamu yönetiminde harcamaların azaltılması, özel sektörün desteklenmesi, devletin eğitim, sağlık ve sosyal alanlara yatırım yapması, vergi sisteminde reform yapılması, daha şeffaf ve hesap verebilir bir hükümet sistemini oluşturulmasını içeren bir dizi sosyal ve yönetsel alandaki yenilikler sistemidir. Dünya siyasal sisteminde meydana gelen değişimler ve yönetimden yönetişime doğru geçiş, Türk Kamu Yönetiminde de 1927 yılından beri yürürlükte olan 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun yerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa bırakmasına neden olmuştur. Bu değişiklikle birlikte geleneksel kamu yönetimi anlayışından, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının benimsendiği kamu mali yönetimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında şeffaflığın ve hesap verebilirliğin ön plana çıktığı bir kamu mali yönetimi anlayışına geçilmiştir. Bu araştırmada; Türk Kamu Yönetiminde iyi yönetişim ilkelerinden şeffaflık ve hesap verebilirliğin uygulanmasının, toplumsal algısının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 56 il ve ilçe genelinde 1004 kişiye anket uygulanmış ve araştırmanın birincil verileri toplanmıştır. Araştırma sürecinde toplanan veriler SPSS. 22.0 İstatistik Paket Programı yardımı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, araştırmaya katılan örneklem grubunun şeffaflık ve hesap verebilirlik algılarının genel olarak düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ancak, ulaşılan sonuçlar katılımcıların kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik algılarının negatif yönde olduğunu, diğer bir ifade ile kamu kurum ve kuruluşlarının her anlamda şeffaf olmadığı ve kamu yönetiminde hesap verebilirliğin ön planda olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Kamu Yönetimi, Yönetişim, İyi Yönetişim, Şeffaflık, Hesap Verebilirlik

Abstract
In the governance model, the main role that falls in the state or public administration; is to be a catalyst to the multilateral management process of policymaking, planning, implementing and supervising the policy of mutual interaction among all the actors of the society, rather than deciding, applying, directing and directing. Governance; is a system of innovations in a range of social and managerial aspects, including the reduction of expenditures in public administration, the support of the private sector, the education of the state, investment in health and social areas, reform of the tax system, and creation of a more transparent and accountable government system. Changes in the world political system and the transition from management to governance have caused the Turkish Public Administration to abandon the Law on Accounting and Public Law No. 1050, which has been in effect since 1927, to the Law on Public Financial Management and Control No. 5018. With this change, a public financial management approach has been introduced from the traditional public management perspective, public financial management adopted by the effective, economical and efficient use of public resources, and transparency and accountability in public institutions. In this research; it is aimed to measure from the good governance principles the social perception of transparency and accountability in Turkish Public Administration. For this purpose, a questionnaire was applied to 1004 people in 56 county and districts and the primary data of the researchers were collected. Data collected during the research process are SPSS. 22.0 Statistical Package Program. As a result of the analysis of the data, it was determined that the transparency and accountability perceptions of the sample group participating in the research are generally low. However, the results show that participants' perceptions of transparency and accountability in public administration are negative, in other words, public institutions and organizations are not transparent in every sense and accountability in public administration is not preliminary.

Keywords
Public Administration, Governance, Good Governance, Transparency, Accountability
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri